Landskapsförbunden

  • Vid ingången av 2011 har Finland 18 landskap på fastlandet (plus Åland).
  • Landskapsförbunden är lagstadgade samkommuner, som regionens kommuner ska vara medlemmar i.
  • Förbunden har två lagstadgade huvuduppgifter: 1) regionutveckling och 2) landskapsplanläggning.
  • Förbunden är viktiga internationella aktörer som till stor del svarar för EU:s strukturfondsprogram och verkställandet av dem.
  • Landskapsförbundet är den viktigaste intressebevakaren i sin region.
  • Landskapsförbundet slår vakt om kultur och traditioner i regionen på ett mångsidigt sätt genom att bilda nätverk med kulturellt och lokalt verksamma aktörer i syfte att främja den andliga och ekonomiska välfärden.
  • Varje landskapsförbund leds av ett landskapsfullmäktige och en landskapsstyrelse med stöd av en byrå som arbetar under landskapsdirektörens ledning.  Antalet anställda på byråerna uppgår totalt till cirka 650 och budgetarna till cirka 50 miljoner euro, vilket är knappt 10 euro per invånare.

Landskapsförbunden

Tilläggsuppgifter

 

Sakkunnigtjänster
18.11.2021
Sakkunnigtjänster
2.7.2021
Sakkunnigtjänster
24.6.2021
tags