Landskapsförbunden

 • Vid ingången av 2022 har Finland 18 landskap på fastlandet (plus Åland).
 • Landskapsförbunden är lagstadgade samkommuner, som regionens kommuner ska vara medlemmar i.
 • Förbunden har två lagstadgade huvuduppgifter:
  1. regionutveckling och
  2. landskapsplanläggning.
 • Förbunden är viktiga internationella aktörer som till stor del svarar för EU:s strukturfondsprogram och verkställandet av dem.
 • Landskapsförbundet är den viktigaste intressebevakaren i sin region.
 • Landskapsförbundet slår vakt om kultur och traditioner i regionen på ett mångsidigt sätt genom att bilda nätverk med kulturellt och lokalt verksamma aktörer i syfte att främja den andliga och ekonomiska välfärden.
 • Varje landskapsförbund leds av ett landskapsfullmäktige och en landskapsstyrelse med stöd av en byrå som arbetar under landskapsdirektörens ledning.  Antalet anställda på byråerna uppgår totalt till cirka 650 och budgetarna till cirka 50 miljoner euro, vilket är knappt 10 euro per invånare.

Landskapsförbunden

 

 

Landskapsplanläggning

I landskapsplanen anges principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen och behövliga områdesreserveringar med tanke på utvecklingen av landskapet.

narrow

Regionutvecklingsansvar

Landskapsförbundet ansvarar för den allmänna regionalpolitiska planeringen och för programmen i landskapet och har delvis hand om verkställigheten av programmen och de internationella kontakterna i anknytning till dem.

narrow

Internationell verksamhet

Utöver det traditionella nordiska samarbetet har den internationella interaktionen ökat i Europa och Ryssland och också i bland annat Sydostasien och Kina.

narrow

Landskapsförbundens specialuppgifter

Utöver de två lagstadgade kompetensområdena finns det också många uppgifter som landskapsförbunden tar sig an och som är inriktade på den egna regionens särdrag.

narrow

Landskapsförbundets finansiering och organisation

Landskapsförbunden är samkommuner som bildats av sina medlemskommuner. Medlemskommunerna finansierar största delen av samkommunernas verksamhet.

narrow

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman