Kommunsammanslagningar

En kommunsammanslagning är ett strategiskt val som kommunerna gör för att bättre kunna anta framtidsutmaningarna. Nyttan av kommunsammanslagningar syns ofta inte på kort sikt. Genom en strategisk sammanslagning eftersträvas snarare effekter som möjliggör framtidsutveckling i regionens livs- och konkurrenskraft och den övergripande utvecklingen av servicesystemet. En lyckad kommunsammanslagning förutsätter en fungerande förändringsledning och ett strategiskt ledarskap.

Under de senaste tretton åren, 2007–2020, har 76 kommunsammanslagningar genomförts i Finland. Under samma tid har kommunernas antal minskat med 120, dvs. med omkring en fjärdedel. År 2006 fanns det sammanlagt 431 kommuner i Finland, inklusive kommunerna på Åland, och år 2016 var antalet kommuner 313. Från början av år 2020 finns det sammanlagt 310 kommuner i Finland, varav 16 på Åland.

Finansministeriet förutsätter att framställningar om sådana sammanslagningar av kommuner som planeras träda i kraft vid ingången av nästa år tillställs Finansministeriet inom april i år.

Kommunstrukturlag (1698/2009)

Aktuellt om kommunsammanslagningar

I början av 2020 genomfördes en kommunsammanslagning, då Nurmes och Valtimo gick samman. Enligt uppgifterna pågår en kommunindelningsutredning under år 2020, nämligen den som gäller Kankaanpää–Honkajoki.

Under år 2019 pågick tre kommunindelningsutredningar, Vasa–Korsholm, Närpes–Kaskö och Nurmes–Valtimo, varav endast sistnämnda ledde till sammanslagning. Sammanslagningen av Nurmes och Valtimo trädde i kraft 1.1.2020. Under de senaste åren har det bara gjorts några kommunindelningsutredningar. En mer ingående redogörelse för utredningarna och sammanslagningarna (2005–2020) framgår av bilagorna.

tags