Förändringarnas KommunFinland 2025

Kommunförbundet är koordinator för det nya forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland 2025 som granskar de finländska kommunernas mångfald, olikheter och särutveckling.  

Forskningsprogrammets mål är att ta fram jämförande information som stöd för kommunernas hållbara lösningar och verksamhetsmodeller samt öka de allmänna kunskaperna om kommunernas verksamhet, verksamhetsförutsättningar och utmaningar då kommunerna förändras och blir allt mer olika varandra. 

Programmet tar fram nya, jämförbara forskningsresultat till exempel om reformer som gäller kommuner, kommunala tjänster, demokrati och ledning samt kommunal ekonomi och livskraft. Programmet är en del av Kommunförbundets forskningsverksamhet.  

Inom programmet genomförs varje år 2–3 forskningsprojekt. De kommuner som utgör forskningsobjekt väljs till respektive projekt enligt ett separat fastställt forskningsbehov. Forskningen kan riktas till alla kommuner eller till exempel kommuner som representerar olika kommuntyper, en regionalt avgränsad grupp av kommuner eller något annat kommunurval.  

Förändringarnas KommunFinland 2025 är en fortsättning på de omfattande forskningsprogrammen ARTTU2 (2014–2018), ARTTU (2008–2012) och KommunFinland 2004 (1995–2004). Forskningsprogrammet startade våren 2020 och pågår till slutet av kommunalvalsåret 2025.  

Forskningsprogrammet inleds med enkäter till kommuninvånare och kommunala beslutsfattare. 

Forskningsprogrammet startade i maj–juni 2020 med en kommuninvånarenkät som var riktad till 30 500 invånare i 43 kommuner.  Programmet fortsätter under hösten med en enkät till kommunala beslutsfattare. Målgruppen för bägge undersökningarna utgörs av ett representativt urval kommuner av olika storlek och typ runt om i Finland. Resultaten kan därför generaliseras till att gälla alla kommuner. 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information