Forskningsbaserad information om förtroendeuppvalda

Beslutsfattarundersökning 2020 

Hösten 2020 utförde Kommunförbundet och Åbo Akademi tillsammans en undersökning om kommunala beslutsfattare. Genom en enkät kartlades beslutsfattarnas verksamhet och åsikter om bland annat följande:  

  • arbetet som förtroendevald och kommunalval 
  • kommunutveckling och reformer 
  • kommunalt beslutsfattande och utvärdering av fullmäktigeperioden 
  • utveckling av den kommunala demokratin 
  • trakasserier och hot 

Målgruppen för den elektroniska enkäten var fullmäktigeledamöterna, styrelseledamöterna, ordförandena i nämnderna och ledande tjänsteinnehavare i 42 kommuner. Kommunerna utgör ett generaliserbart urval av hela kommunsektorn och representerar olika stora och olika typers kommuner i hela landet. Kommunerna i denna undersökning är de samma som i Kommunförbundets Invånarundersökning 2020.  

Undersökningen tar fram information för kommunernas strategi- och utvecklingsarbete och stödjer beslutsfattande samt planeringen av följande fullmäktigeperiod.  

Undersökningen ger jämförelsematerial om nuläget och utvecklingen över tid i olika typers kommuner och ur olika beslutsfattargruppers synvinkel. 

Resultaten kommer att publiceras etappvis och enligt tema under hösten 2020 och våren 2021. De kommuner som deltar i enkäten kommer att få sina resultat i början av hösten. 

En fortsättning på tidigare undersökningar 

Beslutsfattarundersökningen är en fortsättning på Kommunförbundets undersökningar från år 1995, 1999, 2003, 2010, 2015 och 2017, som gjorts inom forskningsprogrammen ARTTU2, ARTTU och KommunFinland 2004.  

Närmare upplysningar om beslutsfattarenkäten: 

  • Marianne Pekola-Sjöblom, e-post: marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi 
  • Siv Sandberg, e-post siv.sandberg(a)abo.fi 

Beslutsfattarundersökningarna 2015 och 2017 (Programmet ARTTU2): https://www.kommunforbundet.fi/beslutsfattarundersokning

Länkar till rapporterna om tidigare beslutsfattarundersökningar (endast på finska):  

Länk till Kommunförbundets övriga publikationer om samma ämne:  www.kommunforbundet.fi/publikationer 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman