Cirkulär 2/2024, 8.1.2024, Jaana Jormanainen

EU-reglering påverkar kommunernas företagstillstånd

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för två verkställighetsuppgifter i anslutning till en EU-förordning och ett direktiv som båda gäller tillstånd som beviljas av kommunerna. Dessa är förordningen om en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway, SDG) och direktivet om förnybar energi (RED II). Gemensamt för båda är att de gäller en del av tillstånden inom byggandet, miljövården och miljö- och hälsoskyddet.

Nationella lösningar ska tas i bruk 

Tjänsten Tillstånd och tillsyn (Luvat ja valvonta), som tagits fram inom ett projekt med samma namn och som samordnas av Arbets- och näringsministeriet, är en elektronisk kontaktpunkt, där medborgarna kan sköta sina tillståndsärenden på ett och samma ställe. Syftet är att göra det lättare för slutanvändaren att sköta tillståndsärenden i projekt som kräver flera tillstånd, och tjänsten möjliggör också samarbete mellan myndigheterna. Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020), som hänför sig till RED II-direktivet, förpliktar kommunerna att tillhandahålla bygglov och miljötillstånd både via kommunernas egen e-tjänst och via tjänsten Tillstånd och tillsyn, där tillståndssökande via ett och samma ställe kan sköta tillståndsärenden som gäller produktionsanläggningar för förnybar energi. 

Tillstånden som omfattas av RED II är följande:  

 • Miljötillstånd (Miljöskyddslagen (527/2014), 27 §) 

 • Förfaranden för registrering av verksamhet enligt miljöskyddslagen 
  (Miljöskyddslagen (527/2014) 116 §) 

 • Bygglov (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999), 125 §) 

 • Åtgärdstillstånd (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999), 126 §) 

 • Rivningslov för byggnader och rivningsanmälan (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999), 127 §)

 • Avgörande som gäller planeringsbehov (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999), 137 §). Endast ärenden som gäller planeringsbehov i samband med bygglovsförfarande.

 • Undantagsbeslut (Markanvändnings- och bygglagen (132/1999), 174 §). Endast mindre undantag i samband med bygglovsförfarande.

 • Registrerings- och godkännandeförfaranden enligt 33 § i lagen om animaliska biprodukter och artiklarna 23 och 24 i förordningen om animaliska biprodukter

Källa till förteckningen: (NTM-centralens tillståndsrådgivnings påminnelsebrev till kommunernas registraturer 12.1.2023)

Syftet med den gemensamma digitala ingången är att medborgare och företag ska kunna sköta ärenden digitalt i EU

Syftet med EU:s gemensamma digitala ingång (SDG) är bland annat att underlätta EU-medborgarnas och företagens elektroniska kommunikation i gränsöverskridande situationer så att medborgarna i EU-länder kan sköta sådana tjänster som avses i direktivet i sitt hemland. Kommunernas företagstillstånd omfattas av SDG-förordningen. Förordningen är i kraft, och övergångsperioden gick ut i slutet av 2023. SDG-förordningen förpliktar kommunerna att tillhandahålla sina företagstillståndstjänster digitalt över landsgränser inom EU. Om kommunerna och andra myndigheter inte digitaliserar sina tillståndstjänster, kan Finland drabbas av sanktioner från EU.

Kommunernas företagstillstånd, såsom bygglov, anmälan enligt hälsoskyddslagen, tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor samt miljötillstånd, ska digitaliseras så att företag från vilken EU-medlemsstat som helst kan ansöka om tillstånd i en annan medlemsstat innan det flyttar till medlemsstaten. 

Elektroniska system för ovannämnda tillstånd stöder uppfyllandet av kraven i SDG-förordningen:

 1. Möjliggörande av gränsöverskridande identifiering (eIDAS eller någon annan lösning)
 2. Utländskt postnummer och kommuninformation kan läggas till (+ annan omarbetning av blanketten)
 3. Möjliggörande av gränsöverskridande betalningar 
 4. Utländska företags ärendehantering möjlig utan inhemskt FO-nummer (VIES)
 5. Eventuell fullmakt för personer i gränsöverskridande företag att agera för företa-gets räkning (finns det behov av bemyndigande?)
   

En kontaktpunkt för medborgare och företag i EU

Den mest synliga delen av SDG-förordningen är portalen Your Europe (https://europa.eu/youreurope/), där EU-medborgare och företag hittar viktig information om tjänster och servicekanaler. Processen går till så att en EU-medborgare söker en viss tjänst via Your Europe, och användaren hänvisas utifrån sökningens innehåll till webbplatser som till exempel skatt.fi, fpa.fi eller suomi.fi. När det gäller kommunernas tillståndstjänster hänvisas man till suomi.fi, där information för EU-medborgare tillgängliggörs via Suomi.fi-servicedatalagret (SDL). Därför är det viktigt att företagstillstånden och tillhörande e-tjänster beskrivs i servicedatalagret på tre språk, dvs. finska, svenska och engelska. 

Tillståndsärendena som omfattas av SDG-förordningen ska kunna skötas digitalt. Utskrivbara formulär eller pdf-blanketter som skickas via e-post och som ofta ses som kommunikationskanaler, kommer inte att vara tillräckliga i fortsättningen. Formuläret ska vara sådant att det kan sändas i webbläsaren. Ett formulär som skickats i webbläsaren kan förmedlas per e-post till kommunens e-postadress. SDG-förordningen förutsätter inte att själva tillståndstjänsten eller blankettens texter ska översättas till engelska. 

Hur påverkas kommunernas system för e-tjänster

Tjänsten Tillstånd och tillsyn har inte utvecklats enbart för genomförandet av REDII-direktivet, utan innehåller större helheter av tillstånd som omfattas av SDG-förordningen.  Ett exempel är evenemangsarrangemang som inkluderar tillstånd att använda området i fråga, anmälan om buller och vibrationer samt information om tillfällig livsmedelsförsäljning. 

Kommunerna bör se över serviceprocessen i sin helhet när de tar i bruk sin e-tjänst via tjänsten Tillstånd och tillsyn. Detta kräver att kommunerna utvecklar sin e-tjänst. Det är viktigt att notera att de tillstånd som ansluts till Tillstånd och tillsyn-tjänsten också ska uppfylla skyldigheterna enligt SDG-förordningen. 

Kommuner som saknar system för e-tjänster

Tillstånd och tillsyn-tjänsten erbjuder två alternativa sätt att ansluta ärendehanteringen till myndighetens ärendehanteringstjänst. Det ena sättet är ett elektroniskt kommunikationsgränssnitt som avsågs i föregående stycke och det andra en förenklad e-tjänst. 

Den förenklade e-tjänsten är avsedd för situationer där myndigheten inte tillhandahåller kunden en elektronisk ärendehanteringstjänst. Kundernas tillstånds- och tillsynsansökan kan lämnas per e-post, formulär i pappersformat, PDF-blanketter, webbformulär eller på något annat icke-elektroniskt sätt. Då ersätter blanketterna för förenklad e-tjänst ovan nämnda traditionella sätt att ta emot kundernas ansökningar. Eftersom tillstånden i tjänsten Tillstånd och tillsyn fungerar över gränserna, räcker det att de kommuner som inte har ett elektroniskt system i bruk väljer förenklad e-tjänst för anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Det att kunden kan lämna in ansökningar elektroniskt via tjänsten Tillstånd och tillsyn är delvis tillräckligt för att uppfylla SDG-förordningen. Märk väl att tjänsten Tillstånd och tillsyn möjliggör digital ärendehantering för kunden, men den ändrar inte kommunens interna handläggningsprocess. Vid behov kan myndigheten effektivisera sin handläggningsprocess genom att skaffa en elektronisk ärendehanteringslösning.

Sammanfattning

Enligt EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen ska kommunerna 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Jaana Nevalainen
Ansvarsområden
 • Sakkunnig-, intressebevaknings- och utvecklingsuppgifter i synnerhet för att möjliggöra interoperabilitet och utnyttjande av information i kommunerna.
 • Den offentliga förvaltningens informationsflöden, informationslager och utnyttjande av information.
 • EU-intressebevakning och samarbete inom digitaliserings- och datafrågor.
Läs mer om dessa teman