Utlåtandena ska ges före den 19 april

Bred rapport om pensionssystemen ute på remiss

Eläkeraportti lausuntokierrokselle

Arbetsgrupp dryftat sammanslagning av det kommunala och det privata arbetspensionssystemet

Allt sedan pensionssystemen uppkom på 1960-talet har det funnits två separata pensionssystem i Finland. Den privata sektorns och den offentliga sektorns pensionssystem har närmat sig varandra under de senaste decennierna i synnerhet vad gäller pensionsskyddet. Finansieringen av systemen har dock från första början varit sinsemellan olika och fristående.

Nu har en arbetsgrupp tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet publicerat en bred rapport om pensionssystemen. Förutom att rapporten behandlar pensionssystemens historia och jämför det privata och det kommunala pensionssystemet, så bedöms också nuläget för de separata systemen och hur offentliga sektorns pensionssystem förmår anpassa sig till olika slags strukturella förändringar, såsom till exempel överföring av personal mellan pensionssystemen.

Språngbrädan till utredningen har varit beredningen av vård- och landskapsreformen, där ett av målen var att överföra en stor del av den offentligt finansierade produktionen av social- och hälsotjänster till den privata sektorn. Liknande omstruktureringar kommer vi troligen att se också framöver, trots att vårdreformen inte blev av i den form som regeringen Sipilä föreslagit.

Arbetsgruppen har i enlighet med sitt uppdrag tagit ställning till om det är möjligt att avstå från att ha separata arbetspensionssystem för den kommunala och den privata sektorn. Om uppdelningen frångås skulle allt arbete i fortsättningen försäkras enligt den privata sektorns pensionssystem ArPL.

Efter sin utredning anser arbetsgruppen att det är möjligt och ändamålsenligt att slå samman det kommunala pensionssystemet och pensionssystemet för den privata sektorn. Rapporten innehåller ett förslag om hur pensionssystemen kan sammanslås och en preliminär tidsplan.

Utgångspunkten för ändringen är att den inte ska påverka nivån på pensionsskyddet eller intjänad pensionsrätt. Dessutom föreslås att sammanslagningen ska genomföras neutralt i fråga om avgifternas effekter, vilket betyder att den uppskattade totala avgiftsbelastningen för den privata och den offentliga sektorn inte får ändras på lång sikt. Det kan dock ske förändringar i hur avgifterna infaller tidsmässigt.

För att sammanslagningens effekt ska bli neutral krävs det enligt arbetsgruppens beräkningar att 10,5 miljarder euro överförs från kommunernas pensionssystem till det privata ArPL-systemet. Vid tidpunkten för sammanslagningen uppskattas Keva ha 8,6 miljarder euro för ändamålet.

Arbetsgruppens rapport med förslag är ute på remiss

Rapporten om pensionssystemen har sänts på remiss till många instanser. SHM och FM ber dem som är på sändlistan, bland annat många kommuner, ge utlåtande om arbetsgruppens rapport. Också andra än de som nämns på sändlistan får ge utlåtande om saken. Utlåtandena ska ges före den 19 april.

Efter remissbehandlingen fortsätter behandlingen av ärendet hos de ansvariga ministerierna och i riktlinjerna för det kommande regeringsprogrammet. Arbetsgruppens rapport innehåller också en förteckning över fortsatta åtgärder och en tidsplan gällande sammanslagningen.

Kommunförbundet kommer att ge mera information om synpunkterna på pensionssystemen innan remissbehandlingen är avslutad.

Mer information på webben:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman