Nyhet från kommunsektorn uppdaterad 25.4.2019 med Kommunförbundets utlåtande och promemoria

Kommunförbundet har skrivit ett preliminärt utlåtande om rapporten om pensionssystemen, uppdaterad med slutligt utlåtande (25.4.2019) och promemoria

Eläkejärjestelmien erillisyys -raportti lausunnolla

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp har gett en rapport om de separata pensionssystemen och rapporten är som bäst ute på remiss. Begäran om utlåtande har skickats till många kommuner i alla storleksklasser runtom i Finland. Rapporten behandlar pensionssystemens historia, jämför det privata och det kommunala pensionssystemet och ger en bedömning av nuläget för de separata systemen och hur offentliga sektorns pensionssystem förmår anpassa sig till olika slags strukturella förändringar, såsom överföring av personal mellan pensionssystemen.

Kommunförbundet har skrivit ett preliminärt utlåtande om rapporten om pensionssystemen. Utkastet skickas för kännedom till de kommuner som fått begäran om utlåtande, eftersom ett slopande av det kommunala pensionssystemet är en komplicerad fråga mer långtgående verkningar. Utlåtandet skickas för kännedom också på den ekonomiska e-postlistan, eftersom även andra aktörer än de som fått begäran om utlåtande, till exempel andra kommuner, kan ge ett utlåtande i frågan. Utlåtandena ska lämnas in till Social- och hälsovårdsministeriet senast den 19 april.

En sammanslagning av pensionssystemen skulle ge fördelar, men också innebära risker

Arbetsgruppen har i enlighet med sitt uppdrag tagit ställning till om det är möjligt att avstå från de separata arbetspensionssystemen för den kommunala och den privata sektorn, så att allt arbete i fortsättningen försäkras enligt pensionssystemet för den privata sektorn. I sin rapport anser arbetsgruppen att det är möjligt och ändamålsenligt att slå ihop pensionssystemen. Rapporten innehåller ett förslag om hur pensionssystemen kan sammanslås och en preliminär tidsplan. Det är tänkt att Keva ska delas upp i två pensionsanstalter: OffPL-Keva och ArPL-Keva.

Utgångspunkten för förslaget i rapporten är att en sammanslagning inte får påverka pensionsskyddets nivå eller den intjänade pensionsrätten. Dessutom föreslås att sammanslagningen ska genomföras på ett sådant sätt att effekten på avgifterna blir neutral. Det betyder att den uppskattade totala avgiftsbelastningen på lång sikt inte får ändras för den privata och den offentliga sektorn. Det kan dock ske förändringar i hur avgifterna infaller tidsmässigt. För att sammanslagningens effekt på avgifterna ska bli neutral krävs det enligt arbetsgruppens preliminära beräkningar att 10,5 miljarder euro överförs från kommunernas pensionssystem till det privata ArPL-systemet. Därtill tillkommer överföringar till fonder som krävs för det försäkringsbestånd som överförs till ArPL-Keva samt överföringar till ArPL-Kevas solvenskapital. En del av överföringarna måste finansieras genom pensionsavgifter som är högre för kommunerna än andra i det nya systemet.  

På det hela taget skulle en sammanslagning innebära en exceptionellt stor överföring av pensionstillgångar från det kommunala pensionssystemet till det privata. Om reformen genomförs på rätt sätt kommer pensionssystemens finansieringsbas och hållbarhet att stärkas och de olika sektorernas pensionsavgifter, som ingår i priset på arbete, att förenhetligas på lång sikt. Bland annat därför stöder Kommunförbundet förslaget om att slå ihop pensionssystemen. En sammanslagning kräver dock mycket ytterligare arbete, utredningar och preciseringar av kalkylerna. Med tanke på det fortsatta arbetet har det stor betydelse vad som sägs om utvecklingen av pensionssystemen i nästa regeringsprogram.

Läs mer på webben:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman