Chefekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial.

 

De ekonomiska prognoserna har förvärrats snabbt

Hur djup svacka coronaviruset förorsakar i den ekonomiska tillväxten blir beror i hög grad på hur länge de epidemirelaterade begränsningsåtgärderna och osäkerheten kring utvecklingen i hela Europa fortgår. Ju mer de påverkar konsumenternas förtroende, efterfrågan på tjänster och investeringarna, desto allvarligare och långvarigare blir konsekvenserna. Det är också möjligt att coronakrisen utlöser en ny våg av konkurser och en finansmarknadskris, eftersom företagens lönsamhet är svag särskilt i skuldsatta europeiska länder där ekonomin vuxit långsamt.
Läs hela översikten.

 

Coronavirusets konsekvenser för ekonomin: tillfällig nedgång eller långvarig recession? 

Corona har ökat osäkerheten på finans- och aktiemarknaden. Osäkerheten har återspeglats i fluktuationer i börskurserna när investerarna har flyttat sina tillgångar till tillgångsslag som betraktas som säkra. Osäkerheten kommer också ta sig uttryck i uppskjutna investeringar och större riskmarginaler på lån. Förenta staternas centralbank Fed har reagerat med framförhållning på coronaviruset och sänkt styrräntan. Läs hela översikten.

 

Översikt över det ekonomiska läget år 2019

Kommunernas och samkommunernas utgifter ökade enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens bokslutsprognoser med cirka 3,9 procent år 2019. Utgiftsökningen var särskilt kraftig när det gäller köp av tjänster och understöd. Utgiftsökningen med 3,9 procent i den kommunala ekonomin motsvarar det typiska medeltalet på lång sikt. Bakom ökningen av utgifterna låg utöver befolkningens stigande ålder även löneförhöjningarna i kommunsektorn och utvidgningarna av kommunernas uppgifter under året i fråga. Läs hela översikten.

 

Årsklocka för den kommunala ekonomin

Årsklocka för den kommunala ekonomin

 

    Kasta också en blick på det här

    tags