Chefekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial.

Lokalförvaltningens statistik och prognos uppdaterades: År 2019 var gräsligt för kommunsektorn

25.3.2021 Statistikmyndigheterna på olika håll i världen har de senaste dagarna publicerat rikligt med statistik om den ekonomiska utvecklingen 2020. Preliminära uppgifter visar att den finländska samhällsekonomin under det första coronaåret klarade sig bättre än i många andra länder åtminstone mätt med utvecklingen hos bruttonationalprodukten.

Läs hela översikten

26.1.2021 Statistikcentralen uppdaterade statistiken över nationalräkenskaperna i december. Enligt den färska statistiken ökade volymen i bruttonationalprodukten med 1,1 procent år 2019. Senast som bruttonationalprodukten ökade så här lite var åren 2012–2015. I uppdateringen preciserades också siffrorna för de offentliga finanserna, dvs. de sektorspecifika uppgifterna för staten, kommunerna och socialskyddsfonderna för 2018 och 2019.

Läs hela översikten

Socialförsäkringsavgifterna för de kommunala arbetsgivarna har fastställts för år 2021

10.2.2020: Alla socialförsäkringsavgifter för de kommunala arbetsgivarna har fastställts för år 2021. I förhållande till lönesumman är socialförsäkringsavgifterna nästa år i genomsnitt 24,5 procent av lönen, vilket innebär att de totala avgifterna stiger med några tiondels decimaler jämfört med i år (24,1 % år 2020), då sjukförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften stiger. Övriga avgifter hålls i stort sett oförändrade.

Läs hela sakkunnigssidan

 

Kommunekonomistatistiken januari–september: kommunernas ekonomi stärktes – samkommunerna i svårigheter

7.12.2020: Enligt den färska statistiken över kommunekonomin för januari–september har coronapandemin påverkat kraftigt såväl kommunernas som samkommunernas ekonomi. Effekterna har förändrats under året i och med att pandemin dragit ut på tiden och regeringen fattat stödbeslut för att motverka pandemins följder. Enligt de ekonomiska uppgifterna för januari–september har kommunernas och samkommunernas verksamhetsintäkter, bland annat avgiftsintäkterna, minskat medan verksamhetskostnaderna ökat måttligt då man under våren stängde ner service och sköt fram icke-brådskande vård. Bakom den måttfulla kostnadsutvecklingen ligger dock den akuta skötseln av coronapandemin och beredskapen i anslutning till den.

Läs hela översikten

 

Coronapandemin förorsakade en exceptionell nedgång i samhällsekonomierna globalt 

24.11.2020: Coronaepidemin försatte i våras världsekonomin i ett aldrig tidigare skådat fall, när Covid-19 och de många begränsningar som följde av den runtom i världen fick konsumtionsefterfrågan i servicebran-schen att upphöra samt undergrävde medborgarnas förtroende och det allmänna investeringsklima-tet. Sjukdomsläget har utöver den ekonomiska tillväxten och den försvagade sysselsättningen också haft indirektare konsekvenser för samhället, såsom tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och männi-skornas mobilitet. De mer omfattande och bestående samhälleliga konsekvenserna av coro-napandemin är dock fortfarande oklara.

Läs hela översikten

 

Kommunalskatten stiger för 700 000 finländare nästa år

18.11.2020: Kommunalskattesatsen höjs nästa år i 39 kommuner och sänks i fyra. Antalet kommuner som höjer skattesatsen är färre än år 2020, då 53 kommuner höjde skattesatsen. Antalet kommuner som höjer skattesatsen är lågt också i ett bredare tidsperspektiv, eftersom antalet kommuner som höjt skattesatsen inte tidigare varit mindre än 40 kommuner under hela 2000-talet.

Läs hela pressmeddelandet

 

När verkställs regeringens kommunbeslut under ramperioden?

14.11.2020: Regeringen Sanna Marin har i enlighet med regeringsprogrammet satt igång många åtgärder som påverkar kommunernas inkomster och utgifter under regeringsperioden. Regeringens beslut har beskrivits bland annat i den artikel som publicerades i chefekonomens spalt 6.11.2020 och i kommunekonomiprogrammet hösten 2020. Vissa av riktlinjerna är bestående, dvs. de påverkar den kommunala ekonomin också efter regeringsperioden. Andra är tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Vårdreformen och dess verkningar på kommunernas inkomster och utgifter ingår ännu inte i ramarna för statsfinanserna, eftersom regeringspropositionen fortfarande genomgår tjänstemannaberedning.

Läs hela översikten

 

Statens kommunbeslut inför 2021

12.11.2020: Regeringen har lagt fram sin finanspolitik och sina kommunekonomiska åtgärder i regeringsperiodens första plan för de offentliga finanserna. Planen för de offentliga finanserna uppdateras i samband med ramförhandlingarna, men på grund av de undantagsförhållanden som coronakrisen förorsakade var uppdateringen i april närmast teknisk. I planen för de offentliga finanserna konstateras dock att den utgiftsbegränsning för kommunekonomin som regeringen kommit överens om (ett tak som dämpar ökningen av de offentliga utgifterna) överskrids och att regeringen till fullt belopp ersätter kommunerna för de merkostnader som de ökade uppgifterna medför.

Läs hela översikten

 

Läs mer:

 

Årsklocka för den kommunala ekonomin

Årsklocka för den kommunala ekonomin

 

    Kasta också en blick på det här

    tags