Chefekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial.

 

Coronapandemin förorsakade en exceptionell nedgång i samhällsekonomierna globalt 

24.11.2020: Coronaepidemin försatte i våras världsekonomin i ett aldrig tidigare skådat fall, när Covid-19 och de många begränsningar som följde av den runtom i världen fick konsumtionsefterfrågan i servicebran-schen att upphöra samt undergrävde medborgarnas förtroende och det allmänna investeringsklima-tet. Sjukdomsläget har utöver den ekonomiska tillväxten och den försvagade sysselsättningen också haft indirektare konsekvenser för samhället, såsom tillgången på yrkeskunnig arbetskraft och männi-skornas mobilitet. De mer omfattande och bestående samhälleliga konsekvenserna av coro-napandemin är dock fortfarande oklara.

Läs hela översikten

 

Kommunalskatten stiger för 700 000 finländare nästa år

18.11.2020: Kommunalskattesatsen höjs nästa år i 39 kommuner och sänks i fyra. Antalet kommuner som höjer skattesatsen är färre än år 2020, då 53 kommuner höjde skattesatsen. Antalet kommuner som höjer skattesatsen är lågt också i ett bredare tidsperspektiv, eftersom antalet kommuner som höjt skattesatsen inte tidigare varit mindre än 40 kommuner under hela 2000-talet.

Läs hela pressmeddelandet

 

När verkställs regeringens kommunbeslut under ramperioden?

14.11.2020: Regeringen Sanna Marin har i enlighet med regeringsprogrammet satt igång många åtgärder som påverkar kommunernas inkomster och utgifter under regeringsperioden. Regeringens beslut har beskrivits bland annat i den artikel som publicerades i chefekonomens spalt 6.11.2020 och i kommunekonomiprogrammet hösten 2020. Vissa av riktlinjerna är bestående, dvs. de påverkar den kommunala ekonomin också efter regeringsperioden. Andra är tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Vårdreformen och dess verkningar på kommunernas inkomster och utgifter ingår ännu inte i ramarna för statsfinanserna, eftersom regeringspropositionen fortfarande genomgår tjänstemannaberedning.

Läs hela översikten

 

Statens kommunbeslut inför 2021

12.11.2020: Regeringen har lagt fram sin finanspolitik och sina kommunekonomiska åtgärder i regeringsperiodens första plan för de offentliga finanserna. Planen för de offentliga finanserna uppdateras i samband med ramförhandlingarna, men på grund av de undantagsförhållanden som coronakrisen förorsakade var uppdateringen i april närmast teknisk. I planen för de offentliga finanserna konstateras dock att den utgiftsbegränsning för kommunekonomin som regeringen kommit överens om (ett tak som dämpar ökningen av de offentliga utgifterna) överskrids och att regeringen till fullt belopp ersätter kommunerna för de merkostnader som de ökade uppgifterna medför.

Läs hela översikten

 

Coronapandemin har ökat arbetslösheten och kommunernas utgifter för arbetsmarknadsstöd

26.10.2020: Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökningexternal link var antalet arbetslösa i september 47 000 fler än i september 2019. Sammanlagt fanns det i september 208 000 arbetslösa. I den säsongsutjämnade statistiken låg arbetslösheten senast på motsvarande nivåer i början av 2017.

Läs hela översikten

 

Exceptionellt positiv utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin

15.10.2020: I samband med statens budgetproposition för 2021 publicerade Finansministeriet två nya, sinsemellan enhetliga prognoser om den kommunala ekonomin. Den ena är lokalförvaltningens prognos i anslutning till den ekonomiska prognosenexternal link för nationalräkenskaperna. Den andra är utvecklingsprognosen för kommunerna och samkommunerna i kommunekonomiprogrammetexternal link som har utarbetats enligt kommunernas bokföring. Nedan följer några iakttagelser om utvecklingsprognosen i kommunekonomiprogrammet och dess bakgrundsantaganden.

Läs hela översikten

 

Läs mer:

 

Årsklocka för den kommunala ekonomin

Årsklocka för den kommunala ekonomin

 

    Kasta också en blick på det här

    tags