Chefekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial.

 

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår

16.9.2020 Merparten av coronastödet på 1,45 miljarder till kommunerna beviljas via kommunernas andel av samfundsskatten och statsandelarna. Stöd riktas även till sjukvårdsdistrikten i enlighet med de utfästelser som regeringen redan avgett. Kommunförbundet uttrycker besvikelse över att regeringen under budgetförhandlingarna beslöt att den nedskärning av statsandelarna som gjorts på grund av konkurrenskraftsavtalet kvarstår, trots att grunden för nedskärningen, dvs. arbetstidsförlängningen, upphörde att gälla i september. Det här minskar statsandelarna till kommunerna med över 80 miljoner euro år 2020 och med cirka 250 miljoner euro från år 2021.

Läs hela meddelandet

 

Kommunekonomistatistiken januari–juni: koronastödet märks i kommunernas ekonomi – samkommunerna i svårigheter

2.9.2020: Enligt den färska statistiken över kommunekonomin januari–juni har coronapandemin påverkat kraftigt såväl kommunernas som samkommunernas ekonomi. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin i kommunerna och samkommunerna märks som minskade verksamhetsintäkter och återhållsam kostnadsutveckling då olika verksamheter lagts ner till följd av begränsningsåtgärderna och icke brådskande vård skjutits upp. Samtidigt har de akuta åtgärderna för att bromsa pandemin samt beredskapsåtgärderna inneburit ökade verksamhetskostnader i kommunerna.

Läs hela översikten

 

Den krisande kommunekonomin behöver stödjas också nästa år – budgetförhandlingarna måste ge en lösning

27.8.2020: Kommunförbundets styrelses arbetsutskott kräver att kommunekonomin får coronastöd också nästa år. Enligt förbundets uppskattning, som baserar sig på enkäter bland kommunerna, kommer coronaepidemin att försvaga den kommunala ekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021. Under höstens budgetförhandlingar måste det fattas beslut som lindrar krisen i kommunekonomin, tryggar välfärdstjänsterna och som dämpar trycket att höja kommunalskatten.

Läs hela pressmeddelandet

 

FM:s budgetförslag driver på utvidgade uppgifter för kommunerna

21.8.2020 Finansministern presenterade i mitten av augusti sitt förslag till statsbudget för 2021. Förslaget förväntades i stor utsträckning följa de riktlinjer som drogs upp i våras i planen för de offentliga finanserna. Precis så blev det. Finansministeriets budgetförslag innehåller inga nya sysselsättningsåtgärder eller anpassningsbeslut. Förslaget är i huvudsak tekniskt, en uppdatering av planen för de offentliga finanserna.

Läs hela översikten 

 

Den ekonomiska tillväxten dämpades år 2019: Coronapandemin förorsakade en unik nedgång i samhällsekonomierna globalt

12.8.2020 Finlands bruttonationalprodukt ökade år 2019 med 1,1 procent. Ökningen var störst under årets andra och tredje kvartal. Då man granskar volymutvecklingen hos BNP från kvartal till kvartal, var ökningen störst under det andra kvartalet. Efter det var ökningen mindre, och under det sista kvartalet var den redan negativ.

Läs hela översikten

 

Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras år 2021 efter coronaåret

30.6.2020 Prognosen enligt kommunernas bokföring görs två gånger om året i samband med kommunekonomiprogrammetexternal link. Den senaste prognosen för kommunernas ekonomi publicerades i början av april, och dess viktigaste slutsatser har samlats i bifogade diapaket (på finska) på Kommunförbundets webbplats. I denna översikt har vi lyft fram sådana faktorer som dykt upp efter april och som påverkar kommunernas inkomst- och utgiftsprognoser och ekonomi de närmaste åren, särskilt år 2021. 

Läs hela översikten

 

Läs mer:

 

Årsklocka för den kommunala ekonomin

Årsklocka för den kommunala ekonomin

 

    Kasta också en blick på det här

    tags