Dataskydd

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) trädde i kraft i maj 2016 och har tillämpats nationellt från den 25 maj 2018. Förordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom både den offentliga och den privata sektorn.

Förordningen har ersatt personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (523/1999) som stiftades för att implementera direktivet nationellt. Vid sidan av förordningen tillämpas den nationella dataskyddslagen (1050/2018).

Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till integritetsskydd också i den digitala eran. Syftet med regleringen är att möta de utmaningar som den snabba tekniska utvecklingen för med sig och stärka människors rätt att ha kontroll över sina personuppgifter. Ett annat syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU.

Nya uppgifter och skyldigheter

Dataskyddsförordningen har gett både den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet nya uppgifter och skyldigheter. Den registrerade får också nya rättigheter.

Förordningen tar ställning till hur personuppgifter ska behandlas lagligt och anger när, hur och av vem personuppgifter får behandlas.

Anvisningar om dataskydd vid offentlig upphandling

Kommunförbundet har i samarbete med Hansel Ab, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling och KL-Kuntahankinnat Oy utarbetat anvisningar om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning ska beaktas vid offentlig upphandling. Kraven i förordningen påverkar bland annat upphandlingen av informationssystem.

I anvisningarna läggs vikt vid den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets ställning och skyldigheter samt de viktigaste avtalsvillkoren. Syftet med anvisningarna är att hjälpa de upphandlande enheterna i deras upphandling och ge mer information om dataskyddsfrågor.

Anvisningarna kan laddas ner avgiftsfritt via Kommunförbundets nätbokhandel (länk nedan).

Cirkulär, dvs. allmänna dataskyddsanvisningar för kommunerna och samkommunerna

I Kommunförbundets cirkulär 14/2017 behandlas kraven i dataskyddsförordningen ur den personuppgiftsansvariges, personuppgiftsbiträdets och den registrerades synvinkel. Här behandlas också förordningens krav på verksamheten och hur den påverkar upphandlingsavtalen.

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Läs mer på webben

 

Läs mer om dessa teman