Ny publikation

Kommunens förvaltning – de vanligaste frågorna

Vi har gått igenom de vanligaste frågorna från kommunerna under de senaste åren och våra förvaltningsjuristers svar. Materialet har vi nu sammanställt till en kompakt handbok.
Den svenska översättningen utkommer i höst.

 

Korta och koncisa svar på frågor du undrat över

Har också du någon gång funderat på följande frågor:

 • Hur skiljer sig anställningsjäv från samfundsjäv?
 • Vilka jävsbestämmelser gäller för revisionsnämnden och i förhållandet mellan chefer och anställda?
 • Tillämpas offentlighetslagstiftningen på alla handlingar som lämnats in hos myndigheter?
 • Ska kommunen lämna ut uppgifter ur handlingar som är sekretessbelagda till vissa delar?
 • När kan fullmäktige delegera befogenheter till kommunens övriga organ samt till förtroendevalda och tjänsteinnehavare?
 • Kan förvaltningsstadgan träda i kraft fastän beslutet om godkännande av den ännu inte har vunnit laga kraft?
 • Är behandlingen av osakligt beteende hos en förtroendevald ett offentligt ärende i kommunen?
 • Hur kan en förtroendevald avgå från ett förtroendeuppdrag?
 • Vad innebär samtyckesförfarande i valet av kommundirektör?
 • Hur borde en fullmäktigemotion behandlas?
 • Kan man söka ändring i beslut som gäller beredning eller verkställighet?

De här frågorna och många andra får du svar på i vår nyutkomna handbok.

Vi valde ut teman och frågor enligt frekvens och relevans

Handboken innehåller anonymiserade frågor som kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda skickat till Kommunförbundets förvaltningsjurister 2017–2021. Vi har valt ut de vanligaste, viktigaste och pedagogiskt mest relevanta temana och frågorna.

Frågorna är indelade i sju kapitel. Kapitlen behandlar följande teman: jäv, offentlighet och dataskydd, befogenhetsfrågor, förtroendevalda, personalen, beslutsförfarande och ändringssökande. Temana täcker de vanligaste förvaltningsrättsliga frågorna i kommunerna.

Du kan ladda ner den avgiftsfria e-publikationen här.

 

Läs mer om dessa teman