Skydd för visselblåsare

Nationell lagstiftning om skydd för visselblåsare snart i mål

Enligt uppgifter från Justitieministeriet ska lagförslaget om skydd för visselblåsare överlämnas till riksdagen i juni, vecka 23.

Nationell lag om etisk rapporteringskanal under 2022

Den nationella lagstiftningen om visselblåsning har redan skjutits upp ett par gånger. Om ovan nämnda tidtabell håller träder lagen enligt ministeriets bedömning i kraft i slutet av 2022.

Anvisningar i Kommunförbundets cirkulär

Vi kommer att skicka ut ett cirkulär om visselblåsarlagen när innehållet i lagen och den exakta tidtabellen för ikraftträdandet är tillgängliga.

Cirkuläret skickas automatiskt till alla kommuners och samkommuners registraturer samt till andra som beställt våra cirkulär.

Påminnelse: inget krav på rapporteringskanal förrän lagen trätt i kraft

En del av Kommunförbundets medlemmar har redan börjat arbeta aktivt med att inrätta rapporteringskanaler. Innan visselblåsarlagen trätt i kraft kan det dock inte förutsättas att en rapporteringskanal inrättas i kommunerna, samkommunerna eller kommunernas dotterbolag.

 

Vad är en etisk rapporteringskanal?

Organisationer inom den privata och offentliga sektorn med över 50 anställda, inklusive kommuner och samkommuner, är skyldiga att inrätta en intern, konfidentiell rapporteringskanal.

En person som i samband med sitt arbete märker eller misstänker någon verksamhet som strider mot det allmänna intresset kan då tryggt rapportera om saken inom sin organisation.

Enligt artikel 26 i EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) borde medlemsstaterna senast 17.12.2021 ha satt i kraft de lagar och andra författningar samt administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktivet.

Läs mer

I Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.