Pressmeddelande, 

Ordnandet av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning när coronaläget förändras

Debatten om hur coronaläget påverkar ordnandet av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning har igen tagit fart. Hälsosäkerheten har väckt oro, liksom också diskussionen om en senare återgång till skolarbetet efter jullovet.

Den offentliga debatten visar att det finns skäl att under rådande omständigheter klarlägga vem som kan besluta hur tjänsterna tillhandahålls. Befogenheterna inom ordnandet av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning bestäms i kommunens förvaltningsstadga. Beslut om småbarnspedagogikens verksamhetsår, förskoleundervisningen och grundskolornas läsår har fattats redan före hösten.

Småbarnspedagogik

Alla barn har rätt till småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik. Under hela coronapandemin har småbarnspedagogik ordnats för alla barn som behöver det. När servicen tillhandahålls ska de gällande principerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar samt myndigheternas anvisningar och rekommendationer iakttas. Småbarnspedagogik kan inte ordnas på distans.

Förskoleundervisning

Förskoleundervisning ordnas enligt principerna i lagen om grundläggande utbildning. Förskoleundervisning ordnas endast som närundervisning och kan inte ordnas till exempel på distans genom exceptionella undervisningsarrangemang.

Elever inom förskoleundervisningen ska ha möjlighet att använda småbarnspedagogiska tjänster också under loven.

Grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning ordnas som närundervisning.

Grundläggande utbildning som distansundervisning

För närvarande ska smittskyddsmyndigheten först fatta beslut om stängning av skolans lokaler. Efter det kan kommunen i egenskap av utbildningsanordnare fatta beslut om övergång till distansundervisning.

Exceptionella undervisningsarrangemang

Om myndigheten för smittsamma sjukdomar har fattat beslut om stängning av skolans lokaler eller en del av dem, kan kommunen i egenskap av utbildningsanordnare besluta övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, dvs. distansundervisning, i enlighet med 20 a § i lagen om grundläggande utbildning.

Distansundervisning är inte en möjlighet för förskoleelever, elever i årskurserna 1–3, elever som omfattas av förlängd läroplikt, elever som fått ett beslut om särskilt stöd och elever som får förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. Myndigheten för smittsamma sjukdomar ska beakta de gränser för ordnande av distansundervisning som är bindande för utbildningsanordnaren. 

Beslut om lovtider

I egenskap av utbildningsanordnare ska kommunen varje läsår fatta beslut om en på läroplanen baserad plan där det bestäms om det allmänna ordnandet av undervisningen, undervisningstimmarna och annan verksamhet i samband med undervisningen samt arbetstiderna, undervisning utanför skolan och andra behövliga frågor som anknyter till ordnandet av undervisningen. Skolornas arbetstider och lov utgör en del av planen. I kommunens förvaltningsstadga fastställs befogenheterna, dvs. vem som beslutar om den s.k. läsårsplanen samt skolans arbetstider och lov.

Bestämmelser om läsåret inom den grundläggande utbildningen finns i 23 § i lagen om grundläggande utbildning.

Närmare upplysningar:

Terhi Päivärinta
Enheten för välfärd och bildning
Tfn 050 590 4796

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe