Diskuteras också i kommunerna

Avgift för pappersfakturor

Högsta domstolen ansåg nyligen i sitt beslut (HD:2016:49) att det avtalsvillkor enligt vilket Elisa Abp tog ut en separat avgift av konsumentkunder för pappersfakturor inte var oskäligt.

​Också godtagbara syften

Högsta domstolen konstaterar i sitt beslut att en prisskillnad mellan pappersfakturor och e-fakturor godkänns i övrigt i lagstiftningen. Elisa Abp erbjöd flera olika faktureringssätt, varav endast pappersfakturan var avgiftsbelagd. Konsumenten hade således möjlighet att välja faktureringssätt vid beställning av abonnemanget. Vid respektive faktureringsalternativ stod priset tydligt angivet. Kunder som inte hade tillgång till internet hade också haft möjlighet att få faktureringsuppgifterna per sms. 

Enligt Högsta domstolen kunde den avgiftsfria e-faktureringen anses ha godtagbara syften, såsom miljöaspekter, främjande av informationssamhället och minimering av kostnaderna. Högsta domstolen ansåg dessutom att förbud mot avgifter för pappersfakturor kunde leda till att företagets kostnader skulle överföras till priserna på andra kommunikationstjänster. Då skulle kostnaderna falla också på de konsumenter som har valt ett faktureringsalternativ med mindre kostnader. 

Tillämpbart också inom kommunsektorn?

Huruvida lösningen kan tillämpas inom andra områden än telekommunikationsbranschen är en fråga som i framtiden säkerligen kommer att väcka olika ställningstaganden.  Konsumentombudsmannen kommer sannolikt att bli kontaktad flera gånger om faktureringstillägg inom andra branscher, säkerligen också i anknytning till bedömning av avgiftens skälighet.

Hur som helst, om kommunen kan erbjuda samma faktureringsalternativ som i fallet i fråga, torde ett rimligt faktureringstillägg för pappersfakturor som gäller privaträttsliga fordringar kunna övervägas också i kommunerna. Å andra sidan gäller det att också komma ihåg skälighetsaspekterna och kommuninvånarperspektivet: faktureringstilläggen för pappersfakturor får inte belasta invånarna allt för mycket. 

 

Mer på webben

  • HD:2016:49
    Konsumentskydd - Reglering av avtalsvillkor. Finlex