EU:s specialprogram

Kommuner och städer kan delta i många olika EU-program. Med stöd av EU:s finansieringsprogram genomförs unionens omfattande politikmål ur olika perspektiv. Ett exempel är programmet för grön omställning, Green Deal, som genomförs med stöd av flera olika finansieringsprogram under programperioden 2021–2027.

EU:s specialprogram är finansieringsprogram för ansökan av projektfinansiering. Finansiering beviljas i regel av Europeiska kommissionen eller något organ som är underställt kommissionen. Varje program har eget innehåll, egna teman och ansökningstider samt krav som gäller deltagandet.

Ansökningspraxisen och reglerna varierar 

Projektens omfattning varierar beroende på program från några tiotusen euro till flera miljoner euro. EU:s finansieringsandel för projekt varierar beroende på program och projektform, vilket innebär att organisationerna ofta också ska ha egen finansiering för genomförandet av projektet. Självfinansieringsandelen innebär till exempel att om EU-finansieringen är 85 procent, ska kommunen själv stå för 15 procent av projektkostnaderna och finansiären för 85 procent av kostnaderna.

Konkurrensen om specialprogramfinansierade projekt är hård, vilket innebär att projekten vanligtvis håller hög nivå. När finansiering söks är det viktigt att först identifiera den egna organisationens främsta utvecklingsbehov. Ju bättre insikt i vilka behoven är, desto lättare är det att börja bygga upp projekt och tillsammans med partner ansöka om finansiering.

Det finns närmare information om varje program, ansökningspraxis och tidsplanen för ansökningsomgångarna på respektive programs webbplats. Det finns vanligen några månader tid att utarbeta en projektansökan då en ansökningsomgång inleds, men information om kommande ansökningsomgångar ingår till exempel i arbetsprogrammet för varje finansieringsprogram, vilket gör det möjligt att inleda förberedelserna i god tid.

I fråga om projekt som omfattas av EU:s specialprogram är det vanligt att ett kriterium är internationellt samarbete. För att finansiering ska beviljas krävs så gott som alltid att flera europeiska projektpartner medverkar. Det lönar sig att i första hand söka projektpartner inom de internationella nätverk som den egna kommunen eller dess sakkunniga ingår i.  Genom långsiktigt internationellt samarbete är det lättare att bygga upp hållbara samarbetsrelationer som också leder till bättre och smidigare projektsamarbete.

Stöd i att utnyttja finansieringsmöjligheter

Den nationella tjänsten EU-finansieringsrådgivning, som upprätthålls av Business Finland, erbjuder avgiftsfri information och rådgivning om Europeiska unionens finansieringsprogram. Också regionkontoren i Bryssel erbjuder stöd för den egna regionens aktörer i frågor som gäller EU-finansiering.

Märk väl att EU-finansiering endast är en form av extern finansiering. Bland annat ministerierna och Business Finland erbjuder också annan utvecklingsfinansiering för kommunerna.

EU:s specialprogram

Nedan presenteras de främsta EU-specialprogrammen ur kommunernas och städernas synpunkt.

 

Öppna alla

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s forsknings- och innovationsprogram. Genom programmet finansieras verksamhet av olika slag, inklusive forskning, företags produktutveckling och skalning av innovationer.

Kommuner och städer kan i tillämpliga delar delta i projektansökan inom Horisont Europa-programmet. Programmet är indelat i en så kallad pelarstruktur, där den första pelaren i regel finansierar forskningsprojekt, den andra olika tematiska forsknings- och innovationsprojekt och den tredje utvecklingen av innovationsekosystem. Av dessa tre är de två senare pelarna de viktigaste för aktörer på lokal nivå. 

Horisont-finansieringen är mycket konkurrensutsatt och minimikravet för projekten är att tre organisationer från tre olika medlemsländer deltar, även om största delen av projekten är större och geografiskt mer omfattande än så.

Det finns tre typer av projekt: forsknings- och innovationsprojekt (research and innovation actions, RIA), innovationsprojekt (innovation actions, IA) samt samordnings- och stödprojekt (coordination and support actions). Som namnen anger handlar de två första projekttyperna om att utveckla och testa nya lösningar, medan den tredje typen av projekt syftar till att sprida praxis och information samt bygga nätverk. Konsortierna i alla projekttyper är typiskt sektorsövergripande. I projektkonsortier som är relevanta för kommunerna deltar också forskningsinstitut och företag.

EU:s finansieringsandel i Horisont-projekt för icke-vinstdrivande organisationer, såsom kommuner och städer, är lockande 100 procent.

Mer information: Horisont Europa - Business Finland

Ett digitalt Europa

Programmet Ett digitalt Europa är ett helt nytt program för finansieringsperioden 2021-2027. Genom programmet finansieras i synnerhet utveckling av digital kompetens och ibruktagandet av teknik genom olika typer av understöd och upphandlingar. Programmet är indelat i fem teman: Högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och införande samt bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

Också kommuner och städer kan i tillämpliga delar delta i programansökan. Ansökningsomgångarna inom programmet lägger vikt i synnerhet lösningarnas skalbarhet och införande av ny teknik. Projekten kräver i regel att man medverkar i omfattande, internationella konsortier.

Mer information: Ett digitalt Europa - EU-finansieringsrådgivning

Ett sammanlänkat Europa

Programmet för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) erbjuder finansiering för planering och genomförande av projekt för utveckling av transport-, energi- och telekommunikationsnäten.

Genom projekten främjas bland annat renare transportformer och ultrasnabba bredbandsförbindelser samt underlättas införandet av förnybar energi. Vid valet av projekt betonas ofta projekt som medför europeiskt mervärde och som bidrar till att bygga förbindelser som saknas.

Finansieringsobjekten för transportnäten fastställs av det europeiska TEN-T-nätet (Trans-European Transport Network). TEN-T-nätet består av två delar: det TEN-T-stomnät som ska byggas fram till 2030 och som fokuserar på de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna i trafiken samt det så kallade övergripande nätet som ska byggas fram till 2050.

TEN-T-nätet har som mål att skapa ett hållbart transportsystem som främjar en smidig transport av varor och människor i EU. TEN-T-riktlinjerna definierar de projekt som ingår i transportnätet.

Programmets målgrupp är ägare och utvecklare av energi-, trafik- och telekommunikationsnät. Kommunerna hör till denna målgrupp. Kommunikationsministeriet ansvarar för programmet i fråga om transport- och telekommunikationsnäten och Arbets- och näringsministeriet i fråga om energinäten.

Mer information: TEN-T-finansiering och CEF-finansiering (på finska) | Traficom

LIFE

Miljö-, klimat- och naturskyddsprogrammet LIFE finansierar projekt som hänför sig till natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, motverkande av och anpassning till klimatförändringen samt övergång till ren energi.

Ansökningsprocessen för programmet sker i ett steg i fråga om klimatrelaterade ansökningsomgångar (endast en ansökan) och i natur- och miljöprojekt i två steg (först en komprimerad ansökan, varefter de som kommit till etapp 2 lämnar in en mer omfattande ansökan).

EU:s finansieringsandel varierar i olika LIFE-projekt från 60 till 95 procent, beroende på tema. Projektfinansiering söks i allmänhet genom att man bildar ett konsortium som består av flera sökande. Finansiering söks hos Europeiska kommissionen, den har med andra ord inte öronmärkts enligt land.

I Finland ansvarar Miljöministeriet för LIFE-programmet, som på vissa villkor erbjuder understöd för beredningen av ansökningarna samt delfinansiering för de utvalda projekten.

Mer information:  https://ym.fi/sv/eu-s-life-program

Erasmus +

Erasmus+ är ett program inom utbildning, idrott och ungdomssektorn som erbjuder ungdomar, studerande och vuxna möjligheter till utbildning, studier och praktik utomlands. Dessutom ger programmet läroanstalter och organisationer möjlighet att samarbeta med internationella partner och utveckla till exempel personalens kompetens.

Under finansieringsperioden 2021–2027 betonar programmet särskilt social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet.

Finansiering kan sökas av bland annat läroanstalter, högskolor, organisationer, företag och kommunernas ungdomsväsende. Inom ungdomssektorn kan också grupper som består av unga ansöka om stöd. Projektfinansiering kan, beroende på ansökningsomgången, sökas antingen av en enskild organisation eller av ett konsortium som består av flera deltagare. Beroende på ansökningsomgången söks finansiering antingen nationellt eller direkt hos Europeiska kommissionen.

Mer information om programmet finns på Utbildningsstyrelsens webbplats:
Programmet Erasmus+  2021-2027 | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Kreativa Europa

EU:s program Kreativa Europa stöder verksamhet och samarbete inom det audivisuella, kulturella och skapande området i Europa.

Programmet är tredelat: Inom delprogrammet Kultur kan stöd beviljas organisationer som arbetar med kultur, konst och kulturarv, till exempel bibliotek, teatrar eller läroanstalter inom branschen. Inom delprogrammet Media är målgruppen aktörer inom film, tv och spelindustrin. Prioriteringen ligger på sektorsövergripande projekt.

Projekt som kan sökas är konsortieprojekt som förutsätter att partnerna är från olika medlemsländer. EU:s finansieringsandel varierar beroende på projektet i fråga mellan 60 och 80 procent.

Mer information och rådgivning som gäller ansökan inom delprogrammet Kultur ges av Utbildningsstyrelsen. Kreativa Europa 2021-2027 | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Programmet för medborgare, jämlikhet, grundläggande fri- och rättigheter och värden

Programmet för medborgare, jämlikhet, grundläggande fri- och rättigheter och värden bygger i huvuddrag på det tidigare programmet för grundläggande fri- och rättigheter, jämlikhet och medborgarskap samt programmet Ett Europa för medborgarna.

Syftet med det nya programmet är att skydda och främja de grundläggande rättigheter och värden som fastställs i EU:s grundfördrag, bland annat genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att bevara ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle.

Programmet finansierar mångfacetterad verksamhet som stöder till exempel erfarenhetsutbyte, information och kompetens om medborgarinflytande och deltagande i demokratisk verksamhet. Finansiering finns också för vänkommunsverksamhet och för kompetensutveckling för europeiska nätverk.

Syftet med finansieringsprogrammet är att stödja i synnerhet icke-statliga organisationer, men beroende på ansökningsomgången kan också myndigheter, såsom kommuner, samt universitet och forskningsinstitut ansöka om finansiering.

Mer information (på engelska): Funding & tenders (europa.eu)

EU för hälsa EU4Health

Syftet med EU:s hälsoprogram, EU4Health, är att främja innovationsverksamhet inom hälsosektorn, förbättra och främja hälsan i medlemsländerna, bekämpa gränsöverskridande hot mot hälsan, utveckla läkemedelspreparat, medicintekniska produkter och produkter som är nödvändiga vid kriser samt förbättra hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet och resurseffektivitet. Programmet syftar också till att åtgärda de brister i de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen som coronapandemin synliggjort.

Programmets åtgärder är uppdelade i fyra delområden: förebyggande av sjukdomar, krisberedskap, hälso- och sjukvårdssystem och digitalisering.

En del av programfinansieringen fördelas som direkt stöd för olika hälsoinitiativ och till hälsoorganisationer. En betydande del av finansieringen är dock projektfinansiering som kan sökas fritt. Projekten är europeiska konsortieprojekt.

I Finland ansvarar Social- och hälsovårdsministeriet för programmet och på EU-nivå 4th EU Health Programme (europa.eu) som är genomförandeorgan för hälso- och digitaliseringsfrågor. 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information