Information till kommunerna om EU-finansiering

På våra sidor om EU-finansiering hittar du allmän information om EU:s regional- och strukturpolitiska program, program inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt allmän information om EU:s specialprogram och de finansieringsmöjligheter de erbjuder, särskilt ur de kommunala aktörernas synvinkel.

EU:s programperiod 2021–2027 – allmän översikt

Europeiska unionens programperiod 2021–2027 innehåller både programbaserade utvecklings- och investeringsstöd som delas ut på nationell nivå och tematisk finansiering som ansöks direkt hos kommissionen. Programperioden är den femte i ordningen under Finlands EU-medlemskap. Slutet av perioden 2014–2020 och början av den nya perioden 2021–2027 präglas av finansiering avsedd för återhämtning från coronakrisens följder och skapande av ny tillväxt. Återhämtningsfinansieringen sker inom ramarna för olika program.

Regionkontoren i Bryssel

Finlands regionkontor i Bryssel informerar om EU-frågor och finansieringsprogram och arbetar för att göra aktörerna i regionerna mer synliga i Europeiska unionen.

Regionkontoren:

Kommunförbundet och EU-finansieringen

Utgångspunkten för Kommunförbundets arbete med att påverka EU:s finansieringsprogram är att säkerställa att kommunernas röst hörs i beredningen av de centrala finansieringsprogrammen, så att strukturerna och innehållet sporrar kommunerna att delta i EU-finansierade utvecklingsprojekt.

Kommunförbundet arbetar också tillsammans med andra aktörer för att förbättra kommunernas kännedom om EU:s finansieringsprogram och de möjligheter till internationellt samarbete som dessa erbjuder. Närmare rådgivning om EU-finansiering fås till exempel från den nationella EU-finansieringsrådgivningen, regionkontoren och de nationella representanterna för finansieringsprogrammen (national contact points).

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information