Välfärdsindikatorn

Välfärdsindikatorn är en indikator som sammanställts för mätning av välfärden i stor omfattning. Den anger de nyaste tillgängliga uppgifterna om kommuninvånarnas välfärd genom ett tvärsnitt. Det är möjligt att följa upp välfärdens tillstånd för olika slags kommungrupper och områdesindelningar och jämföra utvecklingen med tidigare år.   

I välfärdsindikatorn ställs de genomsnittliga svaren i relation till varandra så att medeltalet får värdet 100 och resultat under medeltalet får ett lägre värde än 100, medan resultat över medeltalet får ett högre värde än 100. 

Avsikten är att erbjuda kommunerna en strategisk lägesbild av välfärden. 

Gå in på den fullständiga versionen av välfärdsindikatorn här. Länken öppnas i ett annat fönster. 

Gå in på den fullständiga versionen av välfärdsindikatorn här.  Länken öppnas i ett annat fönster. 

Välfärdsindikatorn är en sammanställd indikator som består av tre delområden. För varje delområde har indikatorer slagits fast och varje indikator ställs i relation till värdena i samtliga kommuner. Delområdena får egna totalresultat. Utgående från dessa beräknas ett slutresultat som har ställts i relation till medeltalet (100). 

Erik Allardts indelning av dimensionerna för välfärd utgör grund för delområdena: 

Att ha (levnadsstandard / elintaso)

 • Skattepliktiga inkomster, /1000 inv. 

 • Personer i hushåll som får utkomststöd, % av invånarna 

 • 25–64-åringar som får sjukpension, % av samma ålderskategori i totalbefolkningen. 

 • Sjukfrekvens-index, åldersstandardiserat 

 • Trångbodda, % 

 • 17–24-åringar utan utbildning, % av samma ålderskategori i totalbefolkningen Ind 3219 

Att älska (gemenskapsrelationer / yhteisyyssuhteet): 

 • Mentalvårdsbesök inom primärvården totalt/1000 inv. Ind 2485 +  

 • Öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården, psykiatri/1000 18-åringar och äldre 

 • Brott mot liv och hälsa som polisen känner till/inv. 

 • Andelen enpersonshushåll av alla bostadshushåll 

Att vara (självförverkligande / itsensä toteuttaminen)  

 • Valdeltagande 

 • Långtidsarbetslösa, % av arbetskraften 

 • Totalantal bibliotekslån 

Som variabler har man försökt välja indikatorer som beskriver delområdena på bästa möjliga sätt. Valet har begränsats av att man behöver få uppgifter från varje kommun.  

I välfärdsindikatorn ställs de genomsnittliga svaren i relation till varandra så att medeltalet får värdet 100 och resultat under medeltalet ett lägre värde än 100, medan resultat över medeltalet får ett högre värde än 100. 

För välfärdsindikatorn har det valts faktorer som inte är baserade på enkätsvar och som finns tillgängliga i nästan alla kommuner. Indikatorn baseras på kvantitativa, inte kvalitativa data.

Indikatorn uppdateras två gånger om året, på våren och hösten, för de bakgrundsvariabler som det finns tillgängliga nya uppgifter om.  

Lämna gärna respons för vidare utveckling av välfärdsindikatorn.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman