Internationella ärenden

Kuvassa nainen ja värikäs huivi

Kommunernas internationella arbete stöder inte bara främjandet av kommunernas egna mål utan också de gemensamma målen för intressenter och partner, såsom högskolor och näringsliv inom kommunens område. Verksamheten fokuserar på att inhämta kunskap om hur olika kommunala sektorer utvecklas globalt, öka kommunens attraktionskraft och kännedomen om kommunen, locka internationella investeringar och kompetens samt stöda de kommunala aktörernas internationella utveckling. Detta bidrar till att öka kommunernas livskraft.

Kommunförbundet och internationella organisationer och nätverk

De finländska kommunerna har effektivt utnyttjat de möjligheter till medverkan i internationella nätverk som EU:s finansieringsprogram erbjuder. Kommunernas internationella verksamhet bygger allt mer på nätverk och projekt. Vårt mål är att sporra kommunerna att gå med i internationella nätverk genom Kommunförbundets medlemskap. Vi förmedlar också information om internationella nätverk för kommuner. Nätverken erbjuder möjligheter till jämförelse och kollegialt stöd samt projektparterskap beroende på nätverkets fokus. Det kan vara tematiskt (till exempel ICLEI, LUCI) eller baserat på kommunens storlek (EUROTOWNS, EUROCITIES). Kommunerna agerar inte ensamma och isolerat på den internationella arenan, utan i tätt samarbete med representanter för högskolor, yrkeshögskolor, handelskammaren och näringslivet. Främjandet av näringslivet i kommunerna förutsätter ofta också umgänge på internationell nivå.

Öppna alla

CEMR

 • CEMR (Council of European Municipalities and Regions) utövar inflytande på Europas politik i allt som berör landskap och kommuner och erbjuder diskussionsforum för kommuner, regioner och landskap genom de nationella medlemsförbunden. CEMR har medlemmar i 41 länder i Europa. CEMR:s strategi för denna period tar fasta på FN:s mål för hållbar utveckling. Social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet bör beaktas också ur det lokala perspektivet. Kommunförbundet har en representation både i CEMR:s Policy Committe, jämställdhetskommittén och i styrelsen. Kommunförbundets sakkunniga deltog aktivt i CEMR:s arbetsgrupper inom olika temaområden.

Finlands delegation i CEMR:

Ordinarie ledamöter

Mari-Leena Talvitie (Kok.)
Ledamot i Uleåborgs stadsfullmäktige, ordförande för Norra Österbottens landskapsfullmäktige

Harri Lehtonen (SDP)
Fullmäktigeledamot i Eura, kommunstyrelsens ordförande. Regionstyrelsens ordförande i Raumo, ordförande för socialdemokraterna i Satakunta
Tfn 044 422 4004
harri.lehtonen(at)eura.fi

Eeva-Liisa Nieminen (Gröna)

Ersättare

Daniel Sazonov (Saml) 
Ledamot i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Helsingfors, ordförande för fullmäktigegruppen
tfn 045 129 6812
daniel.sazonov(at)gmail.com

Tiia Lintula (Gröna) 
Järvenpää stadsfullmäktige andre vice ordf., ledamot i landskapsfullmäktige för Nylands förbund
tiia.lintula(at)jarvenpaa.fi

Logistikchef
Neeta Röppänen (SDP) Kuopio stadsfullmäktige, vice ordförande för Norra Savolax landskapsfullmäktige
Tfn 044 774 8520
neeta.roppanen(at)kuopio.fi

Klasslärare-rektor
Vesa Jalonen 
Ordförande för kommunstyrelsen i Euraåminne
 +358 44 3124 444
vesa.jalonen(at)eurajoki.fi

 

Läs mer:

UCLG

UCLG:s  (United Cities and Local Governments) medlemmar består av 175 nationella kommunförbund och över 1 000 enskilda städer och regioner från sammanlagt 140 av FN:s 193 medlemsländer. UCLG representerar mer än 240 000 av världens kommuner, städer, regioner och landskap.

Organisationens mission är att vara den demokratiska lokalförvaltningens språkrör och förespråkare, att driva den demokratiska kommunalförvaltningens intressen, främja dess värderingar och mål samt stärka samarbetet mellan lokalförvaltningar och deras ställning i det internationella samfundet. Det övergripande målet för UCLG är att stärka god, demokratisk och decentraliserad förvaltning.

Till organisationens centrala uppgifter hör bland annat att bromsa klimatförändringen och urbaniseringen och att stödja städer i fattiga länder och i länder som drabbats av katastrofer. UCLG samlar världens nationella kommunorganisationer och enskilda städer till en organisation som strävar efter att tala med en röst och enhetligt representera det globala kommunfältet speciellt gentemot FN. Kommunförbundet har en representation både i World Council och Executive Bureau. Dessutom fick förbundet en plats i Opportunities for All Policy Council.

UCLG, finländska ledamöter:

Mari-Leena Talvitie (Kok.)
Ledamot i Uleåborgs stadsfullmäktige, ordförande för Norra Österbottens landskapsfullmäktige

Daniel Sazonov (Saml)
Ledamot i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Helsingfors, ordförande för fullmäktigegruppen
tfn 045 129 6812
daniel.sazonov(at)gmail.com
 

Läs mer:

Europarådets kongress för lokala och regionala organ

Europarådet som grundades år 1949 har som uppgift är att trygga och främja de mänskliga rättigheterna, principerna för en rättsstat och en pluralistisk demokrati. Kongressen för lokala och regionala organ som har arbetat inom rådet i sin nuvarande form sedan 1994, påbörjade redan 1957 sitt gräsrotsarbete i syfte att utveckla demokratin. Finland har varit medlem i Europarådet och haft representation i kongressen sedan 1989.

Rådet går in för att sporra myndigheterna i medlemsstaterna att vidareutveckla det lokala självstyret och att tillämpa närhets- eller subsidiaritetsprincipen i praktiken.

Finland har deltagit i kongressens verksamhet i mer än tjugo år. Finlands Kommunförbund fungerar som sekretariat för Finlands delegation.

Läs mer:

 

 

HOPE

HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation) är en förening som grundades år 1966 och till vilken nationella sjukhusförbund eller motsvarande aktörer i Europeiska Unionens medlemsstater kan ansluta sig. Kommunförbundet representerar Finland i HOPE, eftersom kommunerna äger hälsocentralssjukhusen och sjukvårdsdistrikten.

Mål

Syftet med HOPE:s verksamhet i alla EU-länder är att främja invånarnas hälsa, arbeta för en högklassig, mänsklig, effektiv och verkningsfull sjukhusvård och stödja medlemsländernas hälsovårdssystem i strävan mot dessa mål.

Verksamhet

För att uppnå målen ska HOPE:

 • arbeta som expert inom hälsovården och sjukhusväsendet i EU
 • förmedla jämförelseuppgifter om hälsovårdsplanering och organisering
 • ordna besök och utbytesprogram
 • föra diskussionen med fackorganisationerna och andra intressegrupper inom vården och omsorgen
 • samarbeta med WHO och andra internationella organisationer.

HOPE är med i flera EU-finansierade forskningsprojekt inom vården och omsorgen och deltar i organiseringen av internationella konferenser även utanför EU. Särskild uppmärksamhet fästs vid stödet till hälsovården och sjukhusverksamheten i EU:s nya medlemsländer och länder som förhandlar om medlemskap.

HOPE-expertutbyte

HOPE organiserar årligen för personer som arbetar i olika uppgifter inom hälsovårdsadministrationen en möjlighet att i en månads tid stifta bekantskap med hälsovårdssystemet i något annat europeiskt land. Ansökningstiden för en utbytesperiod infaller på hösten, närmare upplysningar om expertutbytet på HOPE:s webbplats. Närmare upplysningar ger även den nationella koordinatorn (kontaktinformation nedan).

Organisation

HOPE har sitt kontor i Bryssel. Det högsta beslutande organet är fullmäktige (Board of Governors) som sammanträder två gånger om året. Det stöds av ett arbetsutskott (President´s Committee) och sekretariatet (Liaison Officers).  HOPE tillsätter dessutom tidsbegränsade arbetsgrupper.

Finlands representanter

 • Governor, sakkunnig läkare Tuula Kock, Kommunförbundet
  tuula.kock(at)kommunforbundet.fi, tfn +358 9 771 2673
 • Liaison Officer, Nationell koordinator, specialsakkunnig Anu Nemlander, Kommunförbundet, anu.nemlander(at) kommunforbundet.fi, tfn +358 50 563 6180

Läs mer:

Kontaktperson för HOPE på Kommunförbundet är Anu Nemlander.

Kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk

Kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk erbjuder personer som ansvarar för dessa frågor i kommuner och landskapsförbund ett forum där de tillsammans kan diskutera och utveckla EU-intressebevakning och internationell verksamhet. Nätverket samlas tre fyra gånger om året turvis på Kommunernas hus och i någon kommun och diskuterar aktuella frågor också mellan träffarna. Du kan också delta virtuellt. Om du inte är med i nätverket trots att din kommun eller stad ansvarar för EU-frågor och internationella ärenden kan du kontakta Laura Parsama. Välkommen med!

 

Laura Parsama
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
 • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
 • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk