Miljövårdsmsyndigheten i Björneborg får bredare befogenheter att sköta stadens miljövårdsuppgifter 1.1.2019

Miljöministeriet har delvis godkänt Björneborgs stads ansökan om att beslutanderätten gällande vissa miljötillstånd vid Södra Finlands regionförvaltningsverk ska överföras till Björneborgs miljövårdsmyndighet. Det är första gången som Miljöministeriet överför behörighet till en kommunal miljövårdsmyndighet med stöd av 38 § i miljöskyddslagen. Förfarandet är avsett särskilt för sådana kommuner eller kommunala sammanslutningar som har resurser och sakkunskap att sköta myndighetsuppgifterna inom miljövården i större utsträckning än tidigare.

Behörigheten kan överföras om den kommunala miljövårdsmyndigheten har tillräcklig sakkunskap för en ändamålsenlig skötsel av uppgiften och om man genom överföringen kan göra verksamheten effektivare eller åstadkomma en balanserad arbetsfördelning mellan olika myndigheter. I den gällande lagen har förfarandet redan varit möjligt i fråga om behandlingen av anmälan om förorenad mark. Tidigare har Helsingfors och Åbo utnyttjat denna möjlighet.

I miljöskyddslagen är överföring av behörighet begränsad till vissa anläggningar som lämpar sig för kommunens uppgifter, exempelvis avfallsverksamhet. Behörigheten får dock inte överföras i tillståndsärenden som gäller torvutvinning, gruvdrift, maskinell guldgrävning, anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler, flygplatser, hamnar, kärnkraftverk, avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningar eller verksamhet inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet. I och med beslutet kommer Björneborgs nämnd för miljö- och tillståndstjänster att överta tillsynen över och behandlingen av ungefär 20 tillstånd som regionförvaltningsverket beviljar i dag. Största delen av dem gäller två verksamhetsområden: framställning av bränslen, lagring och behandling av kemikalier eller bränslen samt avfallsbehandling som sker professionellt eller i anläggning.

Enligt utlåtandena från regionförvaltningsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen har Björneborgs miljövårdsmyndighet tillräcklig sakkunskap och tillräckliga resurser att sköta de genom Miljöministeriets beslut överförda anläggningarna som tidigare hörde till staten. Miljöministeriet ansåg också att förfarandet innebär en balanserad arbetsfördelning mellan olika myndigheter.

Enligt Kommunförbundet kan och vill kommunerna erbjuda smidiga myndighetstjänster inom miljövården för näringsidkarna i kommunen. Kommunerna satsar redan nu på utlåtanden om statens tillståndsobjekt och övervakar dem på en del områden för närings-, trafik- och miljöcentralens räkning. Trots detta går tillstånds- och tillsynsavgifterna från anläggningarna i fråga till staten. Exemplet från Björneborg visar att kommunen kan få avgifterna, och då kan de också framöver erbjuda smidiga myndighetstjänster för att utveckla kommunen. Genom Miljöministeriets beslut överförs inga resurser från staten till den kommunala miljövårdsmyndigheten, och därför blir det i framtiden allt mera aktuellt att utbildning och datasystem som gäller statens tillståndsobjekt i högre grad är öppna också för kommuner som fått befogenheterna.

Etiketter
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Ledande jurist
Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Ansvarsområden
  • miljöskyddslagstiftning
  • avfallslagstiftning
  • marktäktslagen
  • lagstiftning om miljö- och hälsoskyddet