Utbildningsersättningarna slopas – lönar det sig alls att ta emot studerande på arbetsplatserna

I och med yrkesutbildningsreformen trädde nya bestämmelser om yrkesutbildning i kraft i början av 2018. Enligt den nya lagen kan en utbildningsanordnare ordna yrkesutbildning på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter endera i form av läroavtalsutbildning eller i form av utbildning som grundar sig på utbildningsavtal.

Enligt den nya lagen kan utbildningsersättningar inte längre betalas till arbetsplatserna i sådana fall då en studerande förvärvar kunnande på en arbetsplats med stöd av ett utbildningsavtal. Utgångspunkten i lagen är alltså att arbetsplatserna i samband med utbildningsavtal inte får ersättning för de kostnader som föranleds av den utbildning som ordnas på arbetsplatsen.

Det lönar sig ändå fortfarande att ta emot studerande för praktik, dvs. för utbildning som grundar sig på utbildningsavtal i enlighet med den nya lagen, så att de studerande får lära sig genom praktiska arbetsuppgifter. Det sägs att övning ger färdighet. Fullärd blir man dock inte genast efter den första praktikperioden och en del studerande kommer till arbetsplatsen med tämligen svaga kunskaper i praktiskt arbete. Trots det lönar det sig att ta emot praktikanter; bland dem kan man finna en framtida arbetstagare, en långvarig vikarie eller en tillfällig arbetstagare som redan känner till huset. I bästa fall berikar praktikanterna också arbetet och arbetsplatsen med nya synsätt.

I en utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal förvärvar den studerande sitt kunnande på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Under en sådan utbildning står den studerande inte i ett anställningsförhållande och får följaktligen inte någon lön. För utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal betalas enligt lagen ingen ersättning. Det enda undantaget utgör studerande som har rätt till krävande särskilt stöd enligt 65 § i yrkesutbildningslagen. För dem betalas utbildningsersättning till den som tillhandahåller utbildningsavtalsarbetsplatsen.

Läroavtalsutbildning är sådan utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Denna utbildning kompletteras med förvärvande av kunnande i andra inlärningsmiljöer. Tidigare kallades motsvarande studier teoretiska studier eller mer informellt teoristudier.

 Läroavtalsutbildningen baserar sig på ett tidsbundet skriftligt arbetsavtal mellan den studerande och arbetsgivaren, varvid den studerande får lön.

Om läroavtalsutbildningen uppskattas orsaka kostnader för arbetsgivaren, betalar utbildningsanordnaren arbetsgivaren utbildningsersättning. Utbildningsanordnaren och arbetsgivaren kommer överens om ersättningen i sitt avtal om ordnande av läroavtalsutbildning. 

Lagen om yrkesutbildning
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531

Undervisnings- och kulturministeriet: Vanliga frågor om lagen om yrkesutbildning
https://minedu.fi/sv/vanliga-fragor

Etiketter
Tarja Myllärinen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2602
Mobiltelefon
+358 50 596 9866
Ansvarsområden
  • enhetsdirektör
  • social- och hälsovårdsreformen
  • social- och hälsovårdsförvaltning
  • social- och hälsovårdens strukturer
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Twitterkonto