Barns och ungas välfärd måste tryggas

Kesäaika

Coronasituationen innebär förändringar i möjligheterna att arrangera sommarverksamhet för barn, unga och familjer. För att främja samhällets funktioner och livskraft anser Kommunförbundet att det är viktigt att barn och ungas sommarverksamhet tryggas i situationer där det till exempel på grund av smittorisk inte är möjligt att ta emot vårdhjälp av mor- och farföräldrar.

- Eftersom arrangerande av verksamhet på sommaren inte är någon aktörs lagstadgade uppgift, finns det ingen direkt finansiering att få för det. Att staten tryggar finansieringen som en del av samhällets återgång till normtillstånd är av största vikt, säger Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovården.

Meningsfull sommarverksamhet kan förebygga problem

När många traditionella sommarläger, sommarklubbar och hobbyer har ställts in, blir situationen för ensamma och passiva barn och ungdomar oroande. Meningsfull sommarverksamhet påverkar barns och ungdomars välfärd på många plan och bidrar dessutom till samhällets återuppbyggnad och livskraft.

Sommarverksamhet förebygger också utslagning bland barn och familjer och minskar behovet av korrigerande social- och hälsovårdstjänster på längre sikt. Samtidigt tryggar man familjers ekonomiska balans och förebygger ekonomiska trångmål.

Kommunförbundet uppmanar till utredning av möjligheterna

Sommarverksamheten har vanligtvis infallit i juni, men nu kan behovet av tjänster undantagsvis också fokusera på juli och augusti. Traditionell sommarverksamhet måste sannolikt anpassas efter de specialvillkor som coronaviruset ställer, till exempel genom att gruppstorlekar minskas och verksamheten ordnas utomhus.

- Om coronakrisen fortsätter kan sommarverksamhet för barn och unga till exempel vara aktiviteter i små grupper, dagsläger och utomhusaktiviteter samt fritids- och lektjänster som hjälp för familjer. Distanstjänster löser inte barnens behov av verksamhet. Skolan har skapat struktur i vardagen för föräldrar som arbetar på distans, men för sommarens del finns det inget program på dagarna, säger Myllärinen.

De utmaningar som coronaviruset medför kan innebära att behovet av aktiviteter ökar och att arrangerandet av tjänster är dyrare än tidigare. För kommunernas del är det viktigt att Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar om hur man arrangerar sommarverksamhet på ett tryggt sätt.

Kommunerna har omfattande erfarenhet av att ordna olika klubbar och fritidsaktiviteter under skolveckan och sommarloven. Samarbete bedrivs både mellan olika branscher och med aktörer utanför kommunen, såsom organisationer och andra partner. Kommunförbundet anser att det är viktigt med tanke på främjandet av såväl livskraften som välfärden, att kommunerna anvisas tilläggsresurser för att kunna trygga verksamheten sommartid.

- Kommunförbundet rekommenderar kommunerna att inleda diskussioner med olika aktörer om hur man kan arrangera meningsfull sommarverksamhet, säger Myllärinen.

Närmare upplysningar:

Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovård, tfn 050 596 9866

Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten, tfn 050 590 4796

 

Etiketter