Kommunförbundet förbereder sig för remissbehandlingen av vårdreformen i nära samarbete med kommunerna

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen i statsminister Marins regering informerade om de politiska riktlinjerna för strukturreformen inom social- och hälsovårdstjänsterna vid sin presskonferens på fredag 5.6. Avsikten är att lagutkasten till strukturreformen ska sändas på remiss under juni månad.

Kommunförbundet anser det vara bra att beredningen av reformen har framskridit trots coronaläget och att kommunerna äntligen noggrant kan bekanta sig med detaljerna i och konsekvenserna av lagutkasten.  Det är särskilt viktigt för kommunerna att man fäster uppmärksamhet vid finansieringsfrågorna och deras konsekvenser ur kommunernas och den kommunala ekonomins perspektiv. Effekterna av coronaepidemin bör också utvärderas noggrant.

Under den kommande remissbehandlingen bereder Kommunförbundet sitt utlåtande i nära samarbete och i dialog med kommunerna. De centrala frågorna i lagutkasten kommer att behandlas i olika kommunnätverk under början av hösten. Kommunförbundet har som mål att både stödja kommunerna när de bereder sina utlåtanden och utnyttja de synpunkter som erhållits via kommunnätverken i beredningen av förbundets eget utlåtande.

- Kommunerna har förbigåtts nästan helt i den beredning som hittills gjorts, och därför framhävs också remissbehandlingens betydelse och det blir allt viktigare att beakta kommunernas synpunkter. Vi vill föra en bred dialog om förslagen och deras konsekvenser med kommuner av olika storlek som en del av remissprocessen, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman