Kommunförbundet och Finansministeriet provar en ny form av samarbete för att lösa utmaningarna i samarbetet mellan staten och kommunerna

Många tjänster som är viktiga för medborgare och företag produceras i samarbete mellan flera myndigheter. Kommunförbundet och Finansministeriet vill tillsammans med sina samarbetspartner främja effektiv och kundorienterad service som överbryggar gränsytor mellan kommun och stat.

Den nya formen av samarbete testas under 2020 genom en serie med fyra verkstäder. Syftet är att ta itu med konkreta utmaningar som har att göra med samarbetet mellan kommun och stat samt digitaliseringen. Verkstadsarbetet är ett sätt att bedöma utmaningarna i sin helhet och söka lösningar som är genomförbara och som på bred front tar hänsyn till de olika aktörernas behov.

Fem utmaningar – många lösningar?  

Till verkstäderna har valts fem utmaningar som handlar om behovet att digitalisera verksamheten och skapa smidigare rutiner, processer och kommunikation, särskilt mellan staten och kommunerna. Utmaningarna har tagits fram i samarbete mellan Kommunförbundet, Finansministeriet och olika förvaltningsområden och de gäller flera olika teman.

Dessa teman är:  

  • Samarbetet mellan kommunen och FPA, utkomststödet och uppgifter om klientavgifter  
  • Gemensamma elektroniska tjänster inom miljöskydd och verktyg för den offentliga förvaltningen 
  • Serviceutbudet till utländska arbetstagare och utlänningar som vill grunda företag 
  • Ärenden som har att göra med en avliden närstående
  • System och apparatur i lokaler som används av både staten och kommunen.  

Verkstadsarbetet kan leda till förslag till lagstiftning eller gemensamma utvecklingsprojekt eller vad som helst annat som anses vara möjligt att göra för att utveckla de nuvarande verksamhetsmodellerna.  

Kick-off för verkstäderna genomförs virtuellt i maj och de fortsätter i augusti–september efter semestersäsongen. De som inbjuds att delta i verkstäderna är team vars medlemmar representerar olika infallsvinklar till respektive utmaning. Dessutom kommer teamen att skaffa den kunskap om behövs om servicens användare, det vill säga kunderna. Teamen får stöd inom servicedesign av en samarbetspartner.  Verkstäderna i augusti–september kommer att hållas i Työ 2.0 Lab, som är en ny miljö för utveckling och inlärning tillsammans på Universitetsgatan i Helsingfors.

Serien med verkstäder är i sig ett försök och en del av strategiarbetet inom den offentliga förvaltningen  

Verkstadsserien ”Ideraffinaderiet kommunen och staten” är den första i sitt slag. Kommunförbundet och Finansministeriet bedömer med hjälp av sina samarbetspartner utfallet och huruvida det här sättet att arbeta kunde fungera också i framtiden för att på ett praktiskt sätt lösa utmaningar mellan staten och kommunerna. Samtidigt skapas kontakter med vilka man kan föra dialog och utveckla processer.  Försöket är en del av den offentliga förvaltningens strategiarbete vars ordförande är understatssekreterare Päivi Nerg och vice ordförande Minna Karhunen, Kommunförbundets verkställande direktör. 

För att vår offentliga förvaltning ska kunna möta förändringarna i samhället måste tjänsterna och den offentliga förvaltningen ha en gemensam strategi. Strategiprojektet Mot en medborgarorienterad offentlig förvaltning på 2020-talet bereder principer för reformering av den offentliga förvaltningen och servicen.  

I samarbetet och i teamen deltar också Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen, Miljöministeriet, FPA, flera kommuner samt andra organisationer och myndigheter.  

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om samarbetet fås av Elisa Kettunen, utvecklingschef vid Kommunförbundet (fornamn.efternamn@kommunforbundet) och Virpi Einola-Pekkinen, utvecklingschef vid Finansministeriet (fornamn.efternamn@vm.fi). 

Närmare upplysningar om den offentliga förvaltningens strategiarbete fås av Eeva Kaunismaa, specialsakkunnig (fornamn.efternamn@vm.fi) och Sirpa Fourastie, gruppchef vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (fornamn.efternamn@dvv.fi)

Etiketter