Kommunförbundet undersöker kommunala beslutsfattares synpunkter på klimatförändringen

Kommunförbundet har öppnat en enkät vars syfte är att kartlägga kommunala beslutsfattares synpunkter på klimatförändringen. I enkäten ställs frågor om bland annat kommunernas klimatåtgärder, informationshantering och politiska beslutsfattande, klimatkännedom och klimatattityder.

Enkäten är en del av forskningsprojektet Ilmassa ristivetoa, som är ett samarbete mellan e2 Tutkimus och Vasa universitet där man också analyserar företagsledares och medborgares klimatattityder. Deltagarna i projektets konsortium är Kommunförbundet, Finsk Energiindustri, FTFC, MTK, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet samt Arbets- och näringsministeriet.

Enkäten har skickats till kommun- och stadsdirektörerna samt till ordförandena i kommunernas fullmäktige, styrelser och nämnder. Resultaten från enkäten offentliggörs i maj. 

Närmare upplysningar:

Pauliina Jalonen, klimatexpert, Kommunförbundet, tfn 050 501 8602

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634

 

Läs mer om projektet (på finska):

https://e2.fi/article/253

https://www.univaasa.fi/fi/sites/innolab/research/projects/ilmassaristivetoa/

 

 

 

Läs mer om dessa teman