Kultur, bibliotek och grundläggande konstundervisning under coronakrisen

Regeringen har dragit upp riktlinjer för åtgärder för att hantera coronavirussituationen i Finland. Som det nu ser ut gäller riktlinjerna till och med den 13 maj 2020.

Anvisningarna nedan baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets samt Regionförvaltningsverkets riktlinjer.

Museer, bibliotek och kulturhus

Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och fritidsplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus och organisationers samlingslokaler stängs. Den privata och tredje sektorns aktörer samt religiösa samfund rekommenderas att göra det samma.

Biblioteket betjänar sina kunder med e-material och andra webbtjänster inklusive rådgivning och handledning. Därtill erbjuder många museer virtuella utställningar och teatrar och andra enheter inom scenkonsten ger i mån av möjlighet föreställningar i form av inspelningar/streamning via olika kanaler.

Regionförvaltningsverket ger i egenskap av myndighet preciserande anvisningar. Anvisningar har getts bland annat om bibliotekens verksamhet: http://www.avi.fi/sv/web/avi/kirjastot-ajankohtaista

Museibyggnaderna är i enlighet med begränsningsåtgärderna stängda för kunder och allmänhet. Detta hindrar dock inte att verksamheten i mån av möjlighet fortsätter på något annat sätt. Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att de uppgifter som är kritiska med tanke på verksamheten definieras och att man fokuserar på att bevara kulturegendom och på att sköta de viktigaste sakkunniguppgifterna under undantagsförhållandena.

Grundläggande konstundervisning

Läroanstalterna för grundläggande konstundervisning stänger sina lokaler och avbryter sin närundervisning. Alternativa sätt att ordna undervisningen kan vara distansstudier, olika digitala inlärningsmiljöer och inlärningslösningar samt vid behov utnyttjande av självständiga studier.

Utbildningsanordnaren behöver inte ordna utbildningen om det inte är möjligt att göra det på annat sätt än som närundervisning.

Fritidsverksamhet

Bibliotek, ungdomslokaler samt andra fritidsplatser och fritidsverksamheter stängs. För att minska smitta bör man avstå från verksamhet som inte är nödvändig, så att närkontakter på fritiden undviks.

Kultur- och idrottsevenemang

Regionförvaltningsverken har 17.3.2020 utfärdat förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 personer. Bland annat teaterföreställningar, konserter och utställningar omfattas av bestämmelsen.

Statsunderstöd

På grund av coronavirussituationen förhåller sig Undervisnings- och kulturministeriet flexibelt till att understöd som beviljats verksamheter eller projekt kan användas till att täcka nödvändiga kostnader exempelvis för tidigare reserverade resor eller gjorda lokal- och inkvarteringsreserveringar.

  • Man kan ansöka om förlängd användningstid för understödet i enlighet med gällande villkor och begränsningar.
  • Man kan ansöka om förlängd tid för inlämnande av en redogörelse eller bilagor till den i enlighet med gällande villkor och begränsningar. Mottagare av allmänt understöd ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet inom utsatt tid. Om bokslutet inte har fastställts, kan ett icke fastställt bokslut som har undertecknats av styrelsen fogas till redogörelsen. Det fastställda bokslutet lämnas senare, som komplettering till redogörelsen, om bokslutet avviker från det som styrelsen undertecknat.
  • Mottagaren av statsunderstödet ska utan dröjsmål underrätta statsbidragsmyndigheten om ändringar som påverkar uppnåendet av statsunderstödets användningsändamål eller om andra ändringar som påverkar användningen av statsunderstödet.
  • Användningen av understödet får inte stå i strid med användningsändamålet, villkoren och begränsningarna i understödsbeslutet.

Statsandelar för kultur- och konstinstitutioner

  • Institutionernas statsandelar för år 2020 påverkas inte av att verksamheter avbryts, teatrarnas och orkestrarnas föreställningar ställs in och museerna stängs till följd av coronasituationen. Statsandelar återkrävs inte på grund av en minskning av verksamheten eller personalminskningar coronasituationen förorsakar.
  • De exceptionella verksamhetsförhållandena kommer att beaktas i det faktiska antalet årsverken och kostnadsuppgifterna för 2020.
  • För museernas del iakttas i regel den finansieringsplan som fastställts för åren 2021–2023.        

Undervisnings- och kulturministeriets och Regionförvaltningsverkets anvisningar och riktlinjer under undantagsförhållandena:

https://minedu.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset

Regionförvaltningsverkens föreskrifter har utfärdats genom offentlig delgivning: http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot

Regionförvaltningsverkets riktlinjer och vanliga frågor: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset?fbclid=IwAR2dnWdX29-ATM_GtNiTlhXMdZcQUBpbe1mM2Dr6uh_5A1-xnI7-FCJ1MOU#F-8

Statsunderstödsärenden: valtionavustusasiat@minedu.fi

 

Stöd och understöd för konstnärer

Verksamhetsstöd på 2 000 euro till ensamföretagare under coronakrisen

Ensamföretagare (inkl. ensamföretagare inom konstsektorn) kan ansöka om stöd hos kommunen på grund av coronavirusläget. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget. Stödets belopp är 2 000 euro. Det beviljas för att täcka ensamföretagares verksamhetsutgifter. Stöd kan betalas för kostnader som uppstått under perioden 1.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och kan sökas fram till 30.9.2020.

https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2020/2-000-euro-i-verksamhetsstod-till-ensamforetagare-i-coronaviruslaget

TAKU ry – Stöd till aktörer inom konst- och kultursektorn – en lista över goda nyheter

På webbplatsen finns en sammanställning över understöd, stipendier och andra stöd som riktas till konst och konstnärer. Listan kompletteras kontinuerligt. (på finska)

http://taku.fi/hyvienuutistenlista/?fbclid=IwAR1gwOllHUdhLITbExfGzdhBAoXrvD82VUIbUvWcREkGzjOfuuiWhdI5R9U

Mer information om coronaviruset och dess konsekvenser för kommunerna:

Följ Kommunförbundets webbplats Coronavirus: Samlade anvisningar och kontaktuppgifter. På webbplatsen uppdateras myndigheternas föreskrifter och anvisningar: https://www.kommunforbundet.fi/corona

Kommunförbundet rekommenderar kommunerna att i mån av möjlighet stödja aktörer inom kultur- och bildningssektorn: https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2020/kuntaliitto-suosittaa-kuntia-tukemaan-koronan-vuoksi-vaikeuksiin-joutuneita-kulttuuri-ja

 

Etiketter