Mot en medborgarorienterad och hållbar offentlig förvaltning – delta i beredningen av strategin för den offentliga förvaltningen

Finansministeriet och Kommunförbundet har inlett beredningen av en strategi för den offentliga förvaltningen. Under våren söker man svar på frågan hurdan strategi den offentliga förvaltningen borde ha för vi ska kunna möjliggöra det finländska samhällets framgång år 2030 och hur den offentliga förvaltningen skulle kunna vara en föregångare när det gäller förnyelse. Syftet med strategiarbetet är att säkerställa att den offentliga förvaltningen finns till för människorna. Målet är att bygga upp världens bästa offentliga förvaltning.

- Vårt samhälle utmanas av stora förändringsfaktorer, såsom klimatförändringen, befolkningsutvecklingen, digitaliseringen och den ökade mångfalden. Dessa skapar i sin tur nya krav i synnerhet på den offentliga förvaltningens strukturer och verksamhetssätt. Å andra sidan finns det också ett klart behov av att trygga den demokratiska rättsstatens framtid, liksom även kvaliteten på och effektiviteten hos de människoorienterade offentliga tjänsterna i den allt snabbare förändringen, konstaterar understatssekreterare Päivi Nerg från finansministeriet.

- Strategin för den offentliga förvaltningen bör byggas upp i brett samarbete. Det är viktigt att kommunerna deltar i arbetet redan från början. Många framtida utmaningar kommer sist och slutligen att lösas på lokal nivå, i kommunerna och i regionerna, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Delta i diskussionen under våren

Strategin för den offentliga förvaltningen bereds öppet i multilateralt samarbete. Arbetet samordnas i en för flera ministerier och kommuner gemensam ledningsgrupp.  Ett stort antal medborgare, sammanslutningar, företag, kommuner och ämbetsverk inbjuds att delta. Som bäst skapar man en uppfattning om nuläget, vilket till exempel beskrivs av rapporten om kommunernas lägesbild, som publiceras den 13 februari.  Synpunkter och tankar om hur den offentliga förvaltningen fungerar för närvarande och var det ännu återstår att utveckla, samlas in.

Det går att delta i strategiarbetet vid öppna tillställningar under våren, av vilka en del ordnas virtuellt. Vid beredningen utnyttjas det redan existerande utvecklingsnätverk inom den offentliga förvaltningen och Kommunförbundet. Idéer har redan samlats in t.ex. vid mötena om revideringen av regionaliseringen som ordnades i S:t Michel, Rovaniemi, Tavastehus och Vasa i januari.  De regionala tillställningar för öppen förvaltning och Samarbetsforum för offentlig upphandlingsom ordnas i mars bidrar också till strategiarbetet. Vid de kommunfora för det nationella demokratiprogrammet som riktar sig till unga samlas det information och synpunkter om ändringsbehoven.

Noggrannare information om möjligheterna att delta publiceras under våren på Kommunförbundets och finansministeriets webbsidor.

Följ diskussionen på Twitter under hashtaggen #julkisenhallinnonstrategia.

Ytterligare information:

Minna Karhunen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 09 771 2000, minna.karhunen(at) kuntaliitto.fi

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295530149, paivi.nerg(at)vm.fi

Eeva Kaunismaa, projektchef, finansministeriet, tfn 0295530103, eeva.kaunismaa(at)vm.fi