Åtta månader med kundrelationsmodellen i Helsingfors: Tillfredställelsen med Kommunförbundet har ökat

Arbetet enligt kundrelationsmodellen för Helsingfors stad och Kommunförbundet inleddes i juni 2020. Den skräddarsydda kundrelationsmodellen för Helsingfors stad var svaret på stadens önskan att öka det regelbundna samarbetet med Kommunförbundets sakkunniga och ledning. Målet är att skapa förutsättningar för en effektiv gemensam intressebevakning.

Nu när vi jobbat enligt den här modellen i ett drygt halvår anser 55 procent av de representanter för Helsingfors stad som deltagit i arbetet att Kommunförbundets kundtjänst och samarbetet med förbundet förbättrats som ett resultat av kundrelationsmodellen. På nästan alla delområden i arbetet upplevdes att antalet kontakter och samtal hade ökat. Uppgifterna framgår av en enkät som skickades ut till Helsingfors och Kommunförbundets anställda.

De anställda vid Helsingfors stad ansåg att regelbundna kontakter har underlättat samarbetet och att man lärt sig vem som hanterar vilka frågor inom Kommunförbundet. Bland lyckade gemensamma intressebevakningsprojekt nämndes till exempel samarbetet gällande sysselsättningsförsöken samt informationsutbytet angående regionpolitik och trafikfrågor. Kommunförbundet fick också beröm för påverkansarbetet kring utvidgningen av läroplikten.

Enligt enkätsvaren behöver båda organisationerna främst utveckla sin koordination av och kommunikation om kundrelationsmodellens mål. Man upplever att modellens huvudteman är mycket breda, vilket innebär utmaningar för samarbetet.

– Arbetet med kundrelationsmodellen har utvecklat samarbetet i rätt riktning.  Implementeringen av modellen kräver ytterligare satsningar inom stadens olika sektorer och vid Kommunförbundet. På så sätt kan vi se till att kundrelationsmodellen blir en del av den normala verksamheten och vi kommer mycket närmare de krav på nytta och resultat som ställdes på modellen, säger Silja Hyvärinen, administrativ direktör vid Helsingfors stadsmiljösektor.

Vi håller på att utveckla samarbetet så att det blir enklare och tydligare. Målen för arbetet ska förtydligas och de olika aktörernas roller ska förenklas. Dessutom är målet att öka den proaktiva dialogen i de olika sektorerna.

– Vi har kommit en bit på väg men det finns fortfarande mycket att utveckla. Huvudsaken är att samarbetet är naturligt och att fokuserar på innehåll som bägge parter har genuin nytta av, säger José Valanta, relationsdirektör vid Kommunförbundet. 

Helsingfors är Kommunförbundets största kund men stadens anställda har inte känt till förbundets tjänster och verksamhet i tillräcklig grad samtidigt som det varit svårt att hitta kanaler för regelbunden kommunikation.

I början av 2020 fastställde Helsingfors och Kommunförbundet att de viktigaste gemensamma prioriteringarna för intressebevakningen är social- och hälsovårdsreformen, avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT), revideringen av markanvändnings- och bygglagen (MBL), kommunernas uppgifter och skyldigheter samt finansieringsfrågor, innehålls- och lagberedningsarbete för dessa.