FPA och Kommunförbundet kartlägger tillsammans nuläget i verkställandet av utkomststödet

Kommunförbundet och FPA genomför en analys av nuläget i verkställandet av utkomststödet under hösten 2022.

– Vårt mål är att få en realistisk helhetsbild och en gemensam syn på nuläget med sina styrkor och svagheter, säger Kirsi Metsävainio, tf förmånschef vid FPA.

– Det ger oss möjlighet att bedöma utgångsläget före övergången till välfärdsområdena. Vi får ett jämförelseobjekt för utvecklingen i verkställandet av utkomststödet i välfärdsområdena, säger Ellen Vogt, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Vi hade inte någon motsvarande bedömning när det grundläggande utkomststödet överfördes från kommunerna till FPA i början av år 2017.

Analysen som genomförs gynnar också den pågående reformen av den sociala tryggheten

Analysen genomförs i växelverkan med kommunerna

Den första fasen i analysen genomförs i sex regionala verkstäder under september månad. I alla FPA:s försäkringsdistrikt, som geografiskt motsvarar de kommande välfärdsområdenas samarbetsområden, ordnas verkstäder och i huvudstadsregionen ordnas dessutom en egen för att få med områdets avvikande karaktär i analysen. Till verkstäderna har sakkunniga och operativa personer som arbetar i gränsytorna mot kunderna inbjudits både från FPA och kommunerna.

I den första fasen är målet att samla så mycket sakkunniguppgifter som möjligt. FPA och Kommunförbundet sammanställer och strukturerar informationen till ett första utkast om nuläget i verkställandet av utkomststödet. Utkastet kommer under hösten att förädlas i samarbete med uppdragsgivarna och intressentgrupperna, såsom forskare inom organisationerna och sektorn.

Verkstäderna leds av juristen Mira Halme och Kirsi Metsävainio, tf förmånschef vid FPA, samt Ellen Vogt och Maria Pernu, specialsakkunniga vid Kommunförbundet. I planeringen och genomförandet av verkstäderna i sin helhet har dessutom Merja Lang, servicedesigner vid Kommunförbundet, Jaana Viemerö, specialsakkunnig vid Kommunförbundet, och Signe Jauhiainen, forskningschef vid FPA, deltagit.

– Med hjälp av verkstäderna får vi konkret information om styrkor och svagheter i nuläget inom utkomststödet. Det finns ett behov för en öppen kartläggning av situationen både nu och i framtiden, när verksamheten utvecklas, säger Vogt.

Den slutliga analysen publiceras i december i år.

Närmare upplysningar till medierna:

Läs mer om dessa teman