Ny handbok till stöd för ledningen av hållbar utveckling

I publikationen Kestävän kehityksen strateginen johtaminen (Strategisk ledning av hållbar utveckling) kan man bekanta sig med och fördjupa sig i främjandet av hållbar utveckling i kommunsektorn. Arbetet med hållbar utveckling i kommunerna betraktas ur den strategiska ledningens synvinkel.

Publikationen ger kommuner och andra aktörer på lokal nivå basinformation om vad hållbar utveckling innebär ur kommunernas perspektiv och vad den strategiska ledningen av den omfattar. Dessutom erbjuds kommunen och den enskilda kommunala beslutsfattaren konkreta verktyg och idéer för att främja målen för hållbar utveckling.

– Finlands kommuner har en nyckelroll när det gäller att uppnå FN:s Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. Målet är att kommunerna samtidigt skulle beakta det ekologiska, sociala, ekonomiska och teknologiska perspektivet på hållbar utveckling, säger utvecklingschef Jarkko Majava vid Kommunförbundet.

– Framtidens hållbara kommuner har en möjlighet att utvecklas i fråga om alla FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Denna utmaning behöver man dock inte ta itu med ensam i kommunen, utan det finns stöd och idéer för arbetet för hållbar utveckling.

Publikationen Kestävän kehityksen strateginen johtaminen finns bland Kommunförbundets publikationer.

Faktaruta: Vad är hållbar utveckling?

En betydande del av verkställandet av målen för hållbar utveckling faller redan nu på kommunernas lott.

I främjandet av en hållbar utveckling är det fråga om en ny övergripande referensram genom vilken kommunens verksamhet granskas, utvecklas, följs upp och sammankopplas. Människan, miljön, ekonomin och tekniken beaktas på lika villkor i alla sammanhang i kommunens planering, budgetering, beslutsfattande och verksamhet.

För att hållbar utveckling ska bli en samordnad del av verksamheten, förutsätter det att kommunerna gör en lokal analys och integrerar hållbar utveckling i kommunstrategin och kommunens planer, anvisningar, handlingar och processer.

Det är också viktigt att ta hänsyn till hållbar utveckling redan i kommunens enskilda beslut. Främjandet av målen för hållbar utveckling består bland annat av uppföljning, utvärdering, rapportering och vid behov uppdatering av de strategiska målen.

Mer information finns i vårt infopaket Hållbar utveckling.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman