Sari Rautio utsedd till Europeiska regionkommitténs jämlikhetsombudsman

Europeiska regionkommitténs arbetsutskott utsåg Tavastehus stadsfullmäktiges medlem Sari Rautio (saml./EPP) att leda och övervaka genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet mellan könen i Europeiska regionkommittén. Handlingsplanen, som antogs i maj 2023, syftar till att främja jämställdhet och stärka kvinnors representation i regionkommittén.  

Mindre än en tredjedel är kvinnor 

 För närvarande är mindre än en tredjedel av regionkommitténs ledamöter kvinnor. Regionkommittén kan inte direkt påverka valet av sina ledamöter, eftersom utnämningarna sker på nationell nivå. Regionkommittén har dock i samarbete med de politiska grupperna strävat efter att säkerställa jämställdhet på de centrala förtroendeuppdragen inom kommittén. Till exempel är tre av de sex utskottsordförandena män och tre är kvinnor. Regionkommittén strävar för sin del att främja att även medlemsstaterna skulle ta könsperspektiven i beaktande vid valet av ledamöter.  

Sari Rautio ser fram emot att arbeta med delegationerna från de olika medlemsstaterna och alla politiska grupper 

”Det finns bara ett fåtal nationella delegationer i regionkommittén, såsom Finland och Irland, där jämställdhet mellan könen förverkligas. EU:s jämställdhetsstrategi 2020–2025 kräver konkreta åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen i alla institutioner, och framstegen i regionkommittén har varit långsamma. Jag ser fram emot att arbeta med delegationerna från de olika medlemsstaterna och alla politiska grupper för att påskynda det. I YEP-programmet uppnåddes jämställdhet redan i år. Kanske kommer de unga att visa vägen även här", konstaterade Sari Rautio. 

Europeiska unionens regionkommitté är en officiell EU-institution som ska höras i beredningen av ärenden som berör regionerna och kommunerna. Regionkommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet i olika frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, social- och hälsovård, miljö, digitalisering och regionalpolitik. Regionkommittén bereder årligen 50–80 yttranden. 

centred-liftup
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor