Tvåspråkiga kommuner och tvåspråkighet

barn på en sommaräng

Var tredje finländare bor i en tvåspråkig kommun

1,85 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 38 500 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska. De 16 åländska kommunerna är alla svenskspråkiga.

Kommunernas nuvarande språkförhållanden har fastställts av Statsrådet och gäller för tidsperioden 2023-2032. Statsrådet fastställer kommunernas språkliga status för tio år i gången utgående från den officiella befolkningsstatistiken.

Kommuner kan vara antingen enspråkiga (svenska eller finska) eller tvåspråkiga. Kommunens språkliga status avgör den språkiga statusen hos de samkommuner, landskap och statliga myndigheter som kommunen hör till.

Minimigränsen för att en kommun skall bli tvåspråkig är att minst 8 procent av invånarna eller sammanlagt 3 000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål.  I befolkningsstatistiken räknas som modersmål det språk som har angivits då ett barns namn har meddelats till befolkningsregistret. Det är möjligt att ändra sitt modersmål genom skriftlig anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningdata (DVV). 

Om andelen invånare som talar minoritetsspråket i en kommun sjunker till mindre än 6 procent och består av färre än 3000 invånare blir kommunen enspråkig.

En kommun som inte fyller minimikraven för att vara tvåspråkig kan söka status som frivilligt tvåspråkig på förslag av kommunfullmäktige. Ett exempel på detta är Lojo stad, som har sökt och beviljats status som tvåspråkig kommun för tidsperioden 2023-2032.

Tvåspråkiga kommuner        20222021202020192018201720162015
Svensk minoritet1515151515151514
Finsk minoritet1818181818181818
Svenskspråkiga kommuner1616161616161617
Alla kommuner309309310311311311313 ​317    

Verktyg för en fungerande tvåspråkighet

En livskraftig tvåspråkighet. Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Visionen i nationalspråksstrategin är att Finland har två livskraftiga nationalspråk och att båda språken syns, hörs och accepteras.

lateral-image-right

Kommunernas nationalspråksnätverk

Nätverkets syfte är att lyfta upp god praxis gällande bl.a. arbetsmetoder, sektorspecifika lösningar och attityder, samt att ge stöd i språkfrågor.

lateral-image-left

Uppdrag språköar

Uppdrag språköar är ett projekt som under två års tid (2021-2023) tar fokus på språköarna i Finland. Projektet har som mål att synliggöra och stärka nuvarande språköar samt att bidra till utveckling av nya.

lateral-image-right

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman