Det sysselsättningspolitiska kommunförsöket bör fördjupas

(Kommunförbundet informerar 4.12.2014) Kommunförbundet föreslår en fördjupning av det sysselsättningspolitiska kommunförsöket med en klart avgränsad grupp kommuner. Några försökskommuner kunde ta ansvar för alla sysselsättningstjänster inom kommunens område för dem som får arbetsmarknadsstöd.


Kommunförbundets styrelse har idag godkänt förbundets arbetspolitiska program med riktlinjer för kommunernas allt viktigare roll för sysselsättningen. Styrelsen kräver att kommunerna får tillräcklig befogenhet och resurser för skötseln av denna omfattande roll.

Kommunernas ansvar för servicen för långtidsarbetslösa arbetssökande och för finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa har ökat kontinuerligt. I takt med att arbetsmarknadsstödsreformen och arbetslösheten dragit ut på tiden stiger kommunernas betalningsandelar av arbetsmarknadsstödet med över 200 miljoner euro nästa år. Statens kompensationer uppgår till 75 miljoner euro av den här extra bördan.

- Överföringen av finansieringsansvaret förbättrar inte kommunernas möjligheter att ingripa i den utdragna arbetslösheten. Reformen har inte ökat kommunernas urval av metoder för  aktivering av arbetslösa. Reformen försvårar läget särskilt för orter som genomgår strukturomvandling, säger Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Kommunförbundets arbetspolitiska program utforskar effektiv service och tillräckliga resurser för kommunerna som motvikt till finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet. Traditionellt har ordnandet av arbetskraftsservicen och vägledningen av arbetslösa varit på statens ansvar, men i dagens situation möter servicen inte längre behovet på lokal nivå.

- Kommunförbundets mål är att stärka de lokala möjligheterna att ordna tjänster som främjar sysselsättningen för mottagarna av arbetsmarknadsstödet medan arbets- och näringsbyråerna tar ansvar för tjänsterna för de övriga arbetslösa, säger Tommi Eskonen, sakkunnig inom sysselsättningspolitik vid Kommunförbundet.

Det sysselsättningspolitiska kommunförsöket som ingår i regeringsprogrammet fortsätter till utgången av nästa år. I försökskommunerna har man utvecklat nya tjänster och verksamhetsmodeller genom multiprofessionellt samarbete.

Enligt Kommunförbundet borde försöket fördjupas så att vissa försökskommuner tar över ansvaret för alla sysselsättningstjänster som riktas till mottagarna av arbetsmarknadsstöd på den egna kommunens område. I försöket skulle alla resurser och befogenheter som hänför sig till sysselsättningstjänster för målgruppen överföras till kommunerna. Man borde kunna knyta näringslivet och medborgarorganisatio-nerna närmare till försöket.

I den fortsatta försöksverksamheten borde man kunna avvika från den nuvarande lagstiftningen, vilket inte har varit möjligt i det pågående försöket.

- Kommunerna måste tryggas tillräckliga resurser och befogenheter för att ordna service som främjar sysselsättning. På det sättet kan de främja sysselsättningen bland dem som får arbetsmarknadsstöd, hålla kostnaderna för långtidsarbetslöshet i schack och trygga tillgången på kunnig arbetskraft, säger Tommi Eskonen.

Vuxenutbildningen bör sortera under statens ansvar

Det andra viktiga förslaget inom Kommunförbundets arbetspolitiska program är att en sammanslagning av den yrkesinriktade vuxenutbildningen bör utredas för att man ska kunna trygga att vuxenutbildningen är arbetslivsorienterad och tilldelas tillräckliga resurser.

Hela vuxenutbildningen borde överföras på statens finansieringsansvar och samtidigt borde man utreda möjligheterna att flytta finansieringen och förvaltningen av den arbetspolitiska vuxenutbildningen, som finansieras av arbets- och näringsministeriet, till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Arbets- och näringsministeriet skulle fortsättningsvis säkerställa förutsättningarna för den arbetslösa att få utkomstskyddet för arbetslösa och finansiera kostnadsersättningen för utbildningstiden.

Kommunförbundet stöder ett ökat regionalt samarbete med hjälp av en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Det finns nu 38 servicecentraler för arbetskraft och de omfattar 124 kommuner. Från början av nästa år kommer den här verksamhetsmodellen som är gemensam för kommunerna, arbets- och näringsbyråerna och FPA att omfatta hela landet. Den lag som träder i kraft vid ingången av år 2015 förpliktar arbets- och näringsbyrån, kommunerna och FPA att sköta sina lagstadgade uppgifter tillsammans.

Närmare upplysningar:

Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, 0400 486 043
Tommi Eskonen, sakkunnig inom sysselsättningspolitik, 050 3611 052

Etiketter