Pressmeddelande, 

Kommunförbundet efterlyser nya modeller för närservicen genom en tävling

(Kommunförbundet informerar 12.2.2015) Tävlingens tema är en smidig vardag för barnfamiljerna. Vem som helst kan delta med sitt modellförslag.


I en kärv ekonomisk situation och när knappa resurser fortfar att krympa behövs det nya sätt att genomföra och producera närservice. Kommunförbundet har utlyst en tävling i syfte att hitta nya modeller för närservicen. Avsikten är att aktivera nya aktörer att sålla fram lösningar som ska förnya närservicen och hitta nya sätt att skapa en bättre vardag för kommuninvånarna.

Närservicen är viktig för var och en och därför har alla möjlighet att delta i tävlingen med sin egen modell. Bakom varje tävlingsbidrag ska ändå finnas en grupp, dvs. 2 eller flera personer.

Tema för tävlingen är en smidig vardag för barnfamiljerna. Tävlingen fokuserar på att fundera över hur man ska kunna medverka till en smidig vardag genom flera aktörers samarbete och ett partnerskap mellan den offentliga, den privata och den tredje sektorn. Det är också önskvärt med olika lösningar som bygger på samhörighet.

Man kan delta i två olika tävlingsserier: idéserien och produktserien. I idéserien tävlar modeller på idénivå, i produktserien tävlar färdiga modeller eller modeller som redan tagits i bruk. Huvudvinsten i idéserien är 3000 euro och i produktserien 5000 euro. Dessutom kan tävlingsdeltagarna ges högst fyra hedersomnämnanden, vart och ett på 500 euro.

Man kan delta i tävlingen fram till den 30 april 2015 klockan 15. Vinnarna offentliggörs hösten 2015.

Närservicen hör till kommuninvånarnas vardag och kommunens livskraft

Närservicen består av tjänster som kommuninvånarna behöver i sin vardag. Tjänsterna har en central roll både när det gäller kommunens livskraft och en smidig vardag och välfärd för kommuninvånarna. Närservice produceras mångsidigt av olika aktörer inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn.

Det går inte att göra en uttömmande förteckning över vad som ingår i närservicen eftersom tjänsterna är användarspecifika. Särskilt de regionala skillnaderna gör det svårt att definiera närservice. När man ser över närservicen bör man därför beakta även regionala olikheter och särdrag.

Anmälan och närmare upplysningar om tävlingen:

 

Modellerna anmäls till tävlingen med ett deltagarformulär och en fritt formulerad presentation av modellen. Formuläret ska vara oss tillhanda senast den 30 april klockan 15.

 

Närmare upplysningar om tävlingen och anmälningsformuläret finns på www.kunnat.net/lahipalvelukilpailu.

 

Förfrågningar kan riktas till projektkoordinator Ville Nieminen per e-post ville.nieminen@kommunforbundet.fi eller per telefon 050 564 6622.

 

Närmare upplysningar om närservice:
Antti Kuopila, sakkunnig, tfn 050 345 2390
Ville Nieminen, projektkoordinator, tfn 050 564 6622

Etiketter