Pressmeddelande, 

Möjligheter för bostadsaktiebolag att ansöka om rökförbud efter årsskiftet

(Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet och Valvira informerar 9.12.2016) Bostadsaktiebolag kan från och med 1.1.2017 hos kommunen ansöka om meddelande av rökförbud för sitt hus. Riksdagen behandlar lagändringen i december 2016. Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet och Helsingfors stad håller som bäst på att tillsammans med Valvira utarbeta en anvisning till bostadsaktiebolag om ansökan om rökförbud. Anvisningen är avsedd att underlätta agerandet både för bostadsaktiebolag och kommunala myndigheter som övervakar tobakslagen. Dokumentmallar för ansökan är också under beredning.

​Ett bostadsaktiebolag kan från och med 1.1.2017 hos kommunen ansöka om meddelande av rökförbud på lägenhetsbalkonger, utomhusområden som lägenheterna förfogar över samt även inne i lägenheterna. Innan rökförbud ansöks ska bostadsaktiebolaget höra innehavarna av de lokaler som det ansökta förbudet gäller.

Riksdagen behandlar som bäst en proposition med förslag till ändring av tobakslagen för att komplettera paragrafen som gäller rökförbudet i bostadssammanslutningar. Kompletteringen av lagen är avsedd att träda i kraft 1.1.2017. Statsrådet utfärdade 8.12.2016 en förordning som bland annat innehåller bestämmelser om ansökan om meddelande av rökförbud.

Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet och Helsingfors stad utarbetar som bäst tillsammans med Valvira en anvisning om ansökan om rökförbud. Anvisningen är avsedd både för bostadsaktiebolag och för myndigheter som övervakar tobakslagen. Anvisningen kommer att ge närmare information om förfarandet som tillämpas när ett bostadsaktiebolag ansöker om rökförbud samt hur ansökan behandlas av de kommunala myndigheterna. Till anvisningen kommer att bifogas mallar för hörande av lägenhetsinnehavaren och en blankett för ansökan om rökförbud. Mallarna underlättar myndighetsbehandlingen och minskar de kostnader som ansökningsförfarandet orsakar för bostadsaktiebolaget.

Rim och reson

Bostadsaktiebolag gör klokt i att vänta tills regleringen av tobaksrökning och tillhörande anvisningar får sin slutliga form. Målet är att anvisningar och mallar för bostadsaktiebolagen publiceras 16.1.2017.

Bostadsaktiebolag bör också diskutera andra sätt att eliminera negativa effekter som orsakas av rökning. Ett myndighetsförordnande om rökförbud är den sista utvägen när olägenheterna till följd av tobaksrökning inte kan elimineras på ett annat sätt.

Mer information:

Disponentförbundet, juridisk expert Tommi Leppänen, tfn 050 522 4544, fornamn.efternamn@isannointiliitto.fi
Fastighetsförbundet, chefsjurist Jenni Hupli, tfn 040 865 8097, fornamn.efternamn@kiinteistoliitto.fi
Kommunförbundet, sakkunnig Tarja Hartikainen tfn 050 373 8499, fornamn.efternamn@kuntaliitto.fi
Valvira, överinspektör Reetta Honkanen, tfn 0295 209 630, fornamn.efternamn@valvira.fi