Pressmeddelande, 

Kommunförbundets utlåtande om de självstyrande områdena:

Uppgiftsfördelningen bör överenskommas lokalt

(Kommunförbundet informerar 4.2.2016) De kommande självstyrande områdena och kommunerna ska ges möjlighet att avtala om samarbete och överföring av uppgifter åt båda hållen. Det behövs flexibel lagstiftning som beaktar både kommunernas och de självstyrande områdenas olika slags förhållanden.

Kommunförbundets styrelse gav på torsdagen sitt utlåtande om grunderna för de självstyrande områdena och hur social- och hälsovårdsreformen bör gå vidare. Kommunförbundet framhåller vikten av att kommunernas åsikter hörs på allvar och att kommunen själv ska få bestämma till vilket självstyrande område den vill höra. Samtidigt bör alla kommande självstyrande områden fungera väl. Kommunförbundet förutsätter att reformen beaktar kommunernas och områdenas livskraft och tryggar en tillräcklig finansiering för kommunernas uppgifter.

Kommunförbundet anser att kommunerna inte har haft tillgång till tillräcklig information om innehållet i den kommande reformen när de gav sina utlåtanden. Det gällde hur uppgifterna fördelas mellan kommuner och självstyrande områden, finansieringen och personal- och egendomsarrangemangen.

Kommunerna bör få veta hur det är tänkt att finansieringen ska ordnas och hur organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster och förvaltningen ska verkställas på de områden som kommer att anlita ett annat område i fråga om de mest krävande tjänsterna, och å andra sidan på de områden som organiserar tjänster också för ett intilliggande område.

Den lokala livskraften kvar i kommunen

När reformen är genomförd betonas kommunens ansvar att främja livskraften, välfärden och hälsan. Samarbetet mellan miljöhälsa, byggnadstillsyn, miljövård och planläggning bör inte splittras på olika organisationer, utan verksam-hetsområdena bör kunna fortsätta bygga upp markanvändningen och livskraftspolitiken samt skapa en sund livsmiljö i kommunerna.

Kommunerna bör också framöver svara för uppgifterna i hälsoskyddslagen, eftersom i dem betonas samarbetet med kommunens övriga verksamhetsområden.  Om kommunerna tar hand om uppgifterna ger det de bästa möjligheterna till en smidig och kundorienterad service på ett och samma ställe.

Genuin självstyrelse och beslutanderätt

De självstyrande områdena kommer demokratiskt, administrativt, ekonomiskt och professionellt sett att vara stora och starka organisationer. Områdena bygger på landskapsindelningen och har därför kännedom om lokala och regionala förhållanden.

Kommunförbundet betonar att de självstyrande områdena kommer att ha en omfattande rätt att själva fatta beslut inom sitt område. Den statliga styrningen bör vara strategisk.

Kommunförbundets bedömning är att den utsatta beredningstiden inte räcker till för att skapa ett fungerande finan-sieringssystem. Därför är det bäst att bereda sig på en tillfällig finansieringsmodell. I sitt utlåtande ger förbundet red-skap för att styra de självstyrande områdenas ekonomi.

Kommunförbundet påpekar att man i anslutning till reformerna bör se till att kommunerna får tillräcklig finansiering. Egendomsarrangemangen mellan kommunerna och de självstyrande områdena bör skötas så att de inte inverkar negativt på kommunernas ekonomi och så att riskerna i sammanhanget sprids rättvist. 

Närmare upplysningar:
Sirpa Paatero, styrelseordförande, 050 512 1602
Jari Koskinen, verkställande direktör, 044 9764225
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, 050 596 9866

Etiketter