Pressmeddelande, 

Kommunförbundets vice vd Timo Reina i Kuopio:

Landskapens och kommunernas samarbete i säkerhetsfrågor bör garanteras

(Kommunförbundet informerar 15.11.2017) Det finns en risk att landskapens säkerhetsmyndigheter fjärmar sig från kommunerna på ett sätt som äventyrar räddningsväsendets samarbete med dem. Detta skulle med mycket stor sannolikhet innebära att säkerhetsarbetets genomslagskraft försvagas, vilket i sin tur skulle återspeglas på ett negativt sätt på möjligheterna att uppnå de lokala, regionala och nationella målen, sade Kommunförbundets vice vd Timo Reina i Kuopio på onsdagen.

I sitt anförande vid seminariet för Räddningsinstitutets och Regionförvaltningsverkets beredskapsövning ITÄ2017 framhävde Reina vikten av att säkerställa ett tätt samarbete i fortsättningen.

- Endast ett räddningsväsende som är lyhört för kommunerna är tillräckligt starkt för att infria de förväntningar som samhället har ställt på denna sektor, poängterade Timo Reina.

I Kommunförbundet har detaljerna i lagutkasten till lagen om ordnande av räddningsväsendet och räddningslagen väckt en oro för om man kommer att se hela den servicehelhet räddningsverken ger kommunerna och bredden i samarbetet.

- Även efter landskapsreformen fattas det i det kommunala beslutsfattandet upprepade gånger beslut och görs val som skapar säkerhet. Kommunförbundet har föreslagit att det i räddningsväsendets bestämmelser införs en skyldighet att, på motsvarande sätt som i det nuvarande systemet, höra kommunerna då beslut fattas om  räddningsväsendets servicenivå, sade Reina.

Kommunernas och landskapens ömsesidiga beroende får inte glömmas

Fastän kommunerna inte längre ansvarar för verksamhetens kontinuitet i fråga om de uppgifter som överförs till landskapet är kommunerna i många avseenden mycket viktiga samarbetsparter för landskapen.

- Kommunen ansvarar för en betydande del av den grundläggande infrastruktur med hjälp av vilken landskapens tjänster i praktiken tillhandahålls. Det råder ett betydande ömsesidigt beroende mellan kommunerna och landskapen och därför är det viktigt att vi också i fortsättningen kan säkerställa ett tätt samarbete inom beredskapsverksamheten, med beaktande av olika säkerhetssituationer, påpekade Timo Reina.

- I det lagstiftningsarbete som fastslår den regionala beredskapen inom landskapsreformen har kommunerna beskrivits som en aktör bland samtliga aktörer som svarar för landskapets gemensamma beredskap. Denna riktlinje garanterar ändå inte att kommunerna får stöd av det regionala räddningsväsendet i sin beredskapsplanering.

Det är viktigt för kommunerna att säkerställa att det täta samarbetet med räddningsväsendet fortsätter så smidigt som möjligt under och efter övergångsperioden. I utkastet till lagen om ordnande av räddningsväsendet, som är under behandling i riksdagen, har betydelsen av detta samarbete blivit obeaktat, sannolikt för att man i utkastet inte alls har uppskattat vilka effekter propositionen kommer att ha på kommunerna.

- På motsvarande sätt som kommunen behöver information från säkerhetsmyndigheterna för sin säkerhetsplanering, behöver säkerhetsmyndigheterna information från kommunerna för sin bevakning av förändringar i säkerhetsmiljön och sin prognostisering av nödvändiga åtgärder.

 

Närmare upplysningar:
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Etiketter