Pressmeddelande, 

Tre regioner provar nya sätt att utnyttja offentligt finansierade persontransporter

Södra Savolax, Östra Nyland och Birkaland ska prova på nya sätt att förflytta sig. Under försöket utreds hur en digital, företagsdriven serviceplattform kan hjälpa till att få samhällsstödda transporter att möta privatpersoners transportbehov. Syftet är också att minska utsläpp och kostnader i trafiken. Transportservicelagen som träder i kraft i början av juli gör sådana försök möjliga.

I försöket som finansieras av Sitra undersöks huruvida kommunerna kunde sälja platser i kommunalt stödda vårdtransporter till resenärer som själv betalar för sin resa. Eller kunde färdtjänstens klienter samåka istället för åka med var sitt fordon? Och vidare: Kunde färdtjänsten erbjuda plats för resenärer som behöver anslutningstrafik till jobbet? En sådan samåkning kunde göras möjlig med en öppen, digital serviceplattform. Ett företagskonsortium håller på att utveckla den första plattformen i sitt slag för de tre regionerna.

Vårdtransporter, landsbygdens anropsstyrda trafik och anslutningstrafik

Södra Savolax kommer att vara först med att testa de nya systemen för samåkning och förmedling av vårdtransporter. Avsikten är att också i vårdtransporter samåka med resenärer som själv betalar sina resor.  ”Målet är att stegvis förnya hela vårt kollektivtrafiksystem och ordna på ett nytt sätt den kundorienterade färdtjänsten i landskapet.”, säger Marko Tanttu, utvecklingschef vid Södra Savolax landskapsförbund.

I Östra Nyland är målet att prova bland annat anropsstyrd anslutningstrafik till kollektivtrafikens stomlinjer och att införa samåkning i byarnas servicetrafik. ”I detta projekt utreder vi till exempel ordnandet av transporter för dagverksamheten för äldre”, säger Sten Frondén, utvecklingsdirektör i Lovisa.

I Birkaland hoppas man att det nya sättet att ordna samåkningen ska ge en lösning på transporterna i gränsområdet mellan en växande stadsregion och en glest bebyggd landsbygd. ”Dessutom har vi tänkt göra ett försök i en stor landsbygdskommun med flera centrum som behöver utveckla en smidig och fungerande kollektivtrafik för alla invånare”, säger Marja-Riitta Mattila-Nummi, utvecklingschef vid Birkalands förbund.

Samhällsekonomin och klimatmålen kräver nya lösningar

De offentligt upphandlade transporterna kostar cirka en miljard euro per år. En effektivare användning av transporterna är en stor möjlighet för både samhällsekonomin och miljön.

”Transporterna som bidrar till finländarnas välmående men som har överkapacitet måste uppdateras till dagens krav på minimal miljöbelastning”, säger Heikki Sorasahi, sakkunnig i cirkulär ekonomi vid Sitra.

I Finland står transporterna för ungefär en femtedel av växthusgasutsläppen. Andelen har vuxit under de senaste åren i och med att industrins och energiproduktionens andel minskat.

”För att Finland ska kunna svara på den globala efterfrågan på utsläppssnåla lösningar måste vi också inom transporterna komma på lösningar som följer den cirkulära ekonomins modeller där spill – såsom tomma bänkar – tas till vara”, säger  Sorasahi. Sitra vill å sin sida driva på denna utveckling genom att stödja nya försök inom transporter som en del av utvecklandet av den cirkulära ekonomin.

Inbesparingar för kommunerna och ny företagsverksamhet

Försöken som startas kan ge den offentliga sektorn – särskilt kommunerna – en möjlighet att spara in på kostnader för lagstadgade transporter, såsom vårdtransporter, transporter enligt handikappservicelagen och skolskjutsar.

”Det intressanta med försöken är möjligheten att hitta nya modeller att  kombinera olika transportbehov och på så sätt stärka klientströmmarna inom färdtjänsten.  Resultatet bör ge en bättre och mer kostnadseffektiv färdtjänst”, säger Johanna Vilkuna, trafiksakkunnig vid Kommunförbundet.

För att ordna samåkning i den kostsamma färdtjänsten och dessutom erbjuda plats också för betalande kunder krävs teknologi och digitala tjänster. ”I Finland har vi redan i flera år utvecklat kunnande om plattformar inom trafiken. Försöken öppnar också möjligheter inom exporten. Det här är nytt i Europa”, säger Tom Warras, sakkunnig vid Bussiness Finland.

Ett företagskonsortium som består av Infotripla Oy, Kyyti Group Oy, Sitowise Oy och Vinka Oy utvecklar plattformen för försöket.

”Det är fint att vara med och utveckla lösningar som skapar fungerande kollektiva trafiktjänster utanför de stora städerna”, säger företagskonsortiets representant Pekka Möttö vid Kyyti Group Oy.

Teknologiska forskningscentralen VTT Oy genomför  konsekvensbedömningar och tar fram oberoende information för beslutsfattare om de regionala samarbetsmodellerna för transporter och alternativa sätt att organisera transporterna.

Läs mer på projektets webbplats (på finska).

Närmare upplysningar:

Sitra:

Heikki Sorasahi, sakkunnig inom cirkulär ekonomi, heikki.sorasahi@sitra.fi , 040 572 9512

Samuli Laita, sakkunnig inom kommunikation, samuli.laita@sitra.fi , 040 5368650

Kommunförbundet:

Johanna Vilkuna, sakkunnig i trafik, johanna.vilkuna@kommunforbundet.fi , 040 869 7836

Business Finland:

Tom Warras, sakkunnig, tom.warras@businessfinland.fi , 050 5577 839

Södra Savolax landskapsförbund:

Marko Tanttu, utvecklingschef. marko.tanttu@esavo.fi , 044 770 0488

Östra Nyland:

Sten Frondén, utvecklingsdirektör, Lovisa stad, sten.fronden@loviisa.fi , 040 559 5525

Hanna Linna-Varis, trafikingenjör, Borgå stad, hanna.linna-varis@porvoo.fi , 040 529 0278

Birkalands förbund:

Marja-Riitta Mattila-Nurmi, utvecklingschef, marja-riitta.mattila-nurmi@pirkanmaa.fi , 050 336 7651

Teknologiska forskningscentralen VTT:

Jenni Eckhardt, specialforskare, jenni.eckhardt@vtt.fi , 020 722 2031

Företagskonsortiet:

Pekka Möttö, verkställande direktör, Kyyti Group Oy, pekka.motto@kyyti.com , 044 974 2477

Tags