Pressmeddelande, 

Sänkning av rösträttsåldern vid kommunalval understöds inte

Av dem som besvarat Kommunförbundets enkät skulle 62 procent inte sänka rösträttsåldern vid kommunalval från 18 år till 16 år. Färre än var femte understöder en sänkning av rösträttsåldern.

Understödet för att sänka rösträttsåldern är relativt litet i alla åldersklasser. Mest understöd får en sänkning av rösträttsåldern bland 40–49-åringar (25 %). Av 18–29-åringarna understöder 23 procent en sänkning av åldersgränsen, medan 55 procent motsätter sig det. I åldersklassen över 70 år förhåller sig hela 72 procent negativt till en sänkning av rösträttsåldern.

Åsikterna om en sänkning av rösträttsåldern har förändrats endast en aning i positiv riktning under granskningsperioden 2015–2020. Andelen personer som stöder en sänkning har ökat med två procentenheter och är nu 18 procent. I motsvarande mån har andelen personer som motsätter sig en sänkning av åldersgränsen sjunkit med tre procentenheter.

Andelen personer i åldersklassen 18–29 år som understöder en sänkning av rösträttsåldern har ökat med fem procentenheter sedan 2017 och motsvarar nu knappt en fjärdedel av respondenterna i den yngsta åldersklassen.

- Den nuvarande åldersgränsen på 18 år har gällt sedan år 1972. De som är yngre än så får tillträde till valurnorna endast vid församlingsval. En eventuell sänkning av rösträttsåldern har utretts flera gånger och har redan länge varit ett ständigt återkommande tema i samband med val. Ärendet har dock inte fått tillräckligt politiskt stöd och det finns fortfarande inga förändringar i sikte, konstaterar forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Uppgifterna framgår av den enkät Kommunförbundet genomförde i maj–juni om kommuninvånarnas inställning till den egna kommunen och dess tjänster. Enkäten besvarades av 10 812 kommuninvånare. Enkätens målgrupp var kommuninvånare från 43 kommuner i olika delar av landet.

Mer information om invånarundersökningen finns på adressen:
https://www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020

Mer information om kommunalvalet finns på adressen kommunalval.fi.

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(@)kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman