Pressmeddelande, 

Kommunalvalet i hög grad ett personval

vaalit

Enligt Kommunförbundets enkät är kommunalvalet i Finland fortfarande i stor utsträckning ett personval. Av de kommuninvånare som besvarade enkäten anser 83 procent att personen är det viktigaste valkriteriet. Därefter kommer partiet som 64 procent anser vara det viktigaste kriteriet.

Fler än fyra av tio favoriserar kandidater från den egna byn, kommunen eller stadsdelen. Kandidatens kön eller ålder har mindre betydelse.

– Resultaten motsvarar i hög grad svaren i den undersökning som gjordes i början av 2000-talet. I kommunalval, till skillnad från andra val, finns det en större chans att väljarna känner kandidaterna personligen, vilket bidrar till att personen blir viktigare än partiet, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Personens betydelse har minskat något medan partiets har ökat sedan början av 2000-talet. Just nu har partitillhörigheten mest betydelse i städer med över 100 000 invånare och minst i kommuner med under 5 000 invånare. Personens betydelse betonas mer i små än i stora kommuner.

Partitillhörigheten intresserar de yngsta och äldsta väljarna

Lite mer än 70 procent av dem som fyllt 70 och 69 procent av de unga som inte fyllt 30 anser att kandidatens partitillhörighet är viktigast. Endast 58 procent i åldersgruppen 50–59 år betonar partitillhörigheten. Partitillhörigheten betonas mer bland de svenskspråkiga än bland de finskspråkiga och en aning mer bland kvinnor än bland män.

De äldsta väljarna betonar också mer än de andra kandidatens ålder och kön bland valkriterierna. Åldern har minst betydelse i åldersgruppen 50–59 år medan könet var minst viktigt i åldersgruppen 30–39 år.

Av kommuninvånarna anser 44 procent att det är viktigt att kandidaten är från den egna byn, kommunen eller stadsdelen, för 31 procent var det inte alls viktigt. Betydelsen av att kandidaten är från närområdet ökar med åldern. I åldersgruppen under 30 år ansåg 31 procent att det var viktigt medan 56 procent av dem som fyllt 70 ansåg att det var viktigt.

Betydelsen av att kandidaten är från närområdet betonas i kommuner med under 10 000 invånare betydligt mer än i stora städer.

Enkäten genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Kommunundersökningen kartlägger invånarnas åsikter om skötseln av och tillgången till kommunala tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Nästan 11 000 kommuninvånare från hela Finland svarade på enkäten.  

Förhandsröstningen i kommunalvalet började i dag, den 26 maj, och fortsätter till den 8 juni. Den officiella valdagen är den 13 juni. Valresultatet fastställs 16.6.2021.

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kommunforbundet.fi

kommunalval.fi

Läs mer om dessa teman