Pressmeddelande, 

Kommunförbundet understöder överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna

Kommunförbundets styrelse behandlade vid sitt sammanträde 19.5.2022 förbundets slutliga utlåtande om överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Kommunförbundets styrelseledamöter fäste särskild vikt vid den kommunala självstyrelsen och möjligheterna till lokala och regionala lösningar.

- Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna är en reform vi väntat på och den bör ros i land så att tjänsterna blir mer verkningsfulla. Det finns ändå anledning att uppdatera förslaget i fråga om organiseringsansvaret, så att lagen på bästa sätt ger möjlighet till flexibla och kundorienterade tjänster, säger Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen.

Som en svaghet i lagutkastet sågs att befogenheterna, ansvaret och finansieringen skiljs åt.

Kommunförbundet ställer sig positiv till den strukturella reform som föreslås i lagutkastet. 

– Vi står inför en exceptionell reform, eftersom kommunerna sällan önskar sig nya uppgifter. Övertagningen av arbets- och näringstjänsterna ger dock kommunerna nya redskap att förutom sysselsättningen också främja livskraften, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

– Kommunerna har en lång tradition av att tillhandahålla tjänster tillsammans med andra kommuner. Organiseringsansvar bör ges varje kommun, och staten bör lita på kommunernas förmåga att bygga upp fungerande helheter, tillägger Karhunen.

Kommunförbundet stöder alla kommuner i detta arbete.

Det centrala innehållet i Kommunförbundets utlåtande är följande:

  • Varje kommun bör ges organiseringsansvar
  • Finansieringen bör gå hand i hand med ansvar och sporra kommunerna till att främja sysselsättningen.
  • Kommunerna kan erbjuda en fungerande miljö för genomförandet, en god förvaltning och närservice.

Kommunförbundets utlåtande publiceras måndag 23.5 klo. 16. I samband med detta publiceras också stödmaterial som kommunerna kan använda när de skriver egna utlåtanden.

Närmare upplysningar:

Joona Räsänen, ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 050 547 5590

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 3495 460

Utvecklingschef Erja Lindberg, tfn  09 771 2497

Tags