Kommunförbundets medlemsservice

Finlands Kommunförbund fungerar som kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner genom att erbjuda sakkunnig- och informationstjänster. Medlemmarna i Kommunförbundet inkluderar Finlands kommuner och städer, samt även landskapsförbunden, övriga samkommuner, och kommunalt anknutna aktiebolag.

Läs mer om Kommunförbundets organisation och beslutsfattande här.

Tjänster som ingår i medlemsavgiften

Vi betjänar kommunerna med

 • intressebevakning
 • rådgivningstjänster
 • utvecklings- och innovationstjänster
 • nätverk och evenemang
 • information
 • kommunikationstjänster

Tjänsterna är i regel avgiftsfria för våra medlemskunder.

I tillämpliga delar kan vi erbjuda tjänster också för andra kommunalt anknutna organisationer och våra partner.

Läs mer om våra tjänster här.

Avgiftsbelagda tilläggstjänster och produkter

Vi stöder kommunerna också genom avgiftsbelagda tilläggstjänster. De avgiftsbelagda tjänsterna utgör alltid komplement till våra avgiftsfria medlemstjänster.  

Även tilläggstjänsterna kan i tillämpliga delar vara tillgängliga för våra övriga kund- och intressentgrupper. Grunderna för avgifterna och prissättningen kan dock variera beroende på kundgrupp.

Till våra avgiftsbelagda tilläggstjänster och produkter hör  

 • personlig rådgivning till den del den sakkunnigas arbetsinsats överstiger en timme (två timmar från 1.2.2022).
 • konsultativa sakkunnigtjänster enligt uppdrag, såsom 
  • särskilt krävande juridisk rådgivning, konsultativa ställningstaganden och utlåtanden till kommunerna 
  • hörande som sakkunnig
  • tal, föreläsningar och föredrag som kräver mer förberedelser och större arbetsinsats än vanligt
 • samfinansierade projekt som en del av utvecklings- och innovationstjänsterna
 • en liten del av våra informationsprodukter och informationstjänster (publikationer, analyser och verktyg som stöder beslutsfattandet och verksamheten). 

Vi informerar alltid klart och tydligt om att en tjänst är avgiftsbelagd och ber om bekräftelse genom ett avtal eller på något annat genomskådligt sätt. 

Grunderna för våra avgifter 

Allmänt om våra avgiftsbelagda tilläggstjänster

För våra medlems- och avtalskunder är den riktgivande taxan för de ovan nämnda avgiftsbelagda tilläggstjänsterna 150 euro per timme + moms.  Andra aktörer med kommunal bakgrund debiteras dubbelt pris och övriga intressentgrupper minst ett dubbelt pris.  

Personlig rådgivning och påskyndade uppdrag

Medlems- och avtalskunder faktureras 150 euro/timme + moms för personlig rådgivning, till den del arbetsinsatsen överskrider tidsgränsen för avgiftsfri service (två timmar).

Om kunden önskar få personlig rådgivning snabbt (inom 1–3 dagar) faktureras dubbelt pris på 300 euro/timme + moms från och med den första timmen.

Sakkunnigkonsultationer

Mycket krävande juridisk rådgivning, förhandlingsuppdrag och hörande samt motsvarande sakkunnigkonsultation faktureras enligt avtal. Faktureringen baserar sig på använd arbetstid samt rese- o.d. omkostnader. Samma grunder tillämpas också på videoförhandlingar. 

Det riktgivande arvodet för förhandlingar, hörande, tal, föreläsningar eller motsvarande är 150 euro per timme + moms.  Faktureringen baserar sig på tid som använts för förberedelser och genomförande samt resekostnader. Eventuella räkningar från resebyråer m.m. vilka föranleds av uppdraget skickas direkt till uppdragsgivaren för att onödig kedjefakturering ska kunna undvikas.

Om tillställningen kräver flera föreläsare avtalas priset separat. För andra kund- och intressentgrupper än medlems- och avtalskunder avtalas priset på konsultativa sakkunnigtjänster separat.

Faktureringsgrunderna gäller inte KT Kommunarbetsgivarnas tjänster eller rådgivningstjänsterna vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Ändringar från 1.2.2022

Nivån på de personliga rådgivningstjänsterna förbättras 1.2.2022, då timgränsen för avgiftsfri service höjs från en timme till två timmar för varje begäran om service.

Inga andra väsentliga ändringar har gjorts jämfört med de tidigare avgiftsgrunderna och taxorna.

Beslutet av Kommunförbundets styrelse (28.10.2021) tillämpas från och med 1.2.2022.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information