Ändring av klientavgifterna för småbarnspedagogik

Behandlingen av ärendet är ännu inte avslutad när detta nyhetsbrev skrivs. Andra behandlingen av lagförslaget pågår i riksdagen. Vid första behandlingen godkände Riksdagen innehållet i lagförslaget i regeringens proposition (RP 115/2017 rd) i enlighet med betänkandet. Kulturutskottet föreslog i sitt betänkande att riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 115/2017 rd) utan ändringar. Om lagens ikraftträdande säger utskottet följande: Kulturutskottet inser att reformen jämte planerat ikraftträdande medför en extra administrativ börda för kommunerna. För kommunerna och även för familjerna är det bättre att avgifterna normalt justeras endast en gång per år, det vill säga från och med den 1 augusti. Det bör man sträva efter också framöver. Utskottet anser att propositionens konsekvenser för barnfamiljernas ekonomiska ställning och för barnens möjligheter att på jämlik basis delta i småbarnspedagogik är så betydande att reformens ikraftträdande inte bör uppskjutas. Eventuella olägenheter av återbetalade avgifter som förutses under början av året får inte senarelägga de avgiftssänkningar som utlovas barnfamiljerna i propositionen. Propositionens innehåll och konsekvensbedömningar har varit kända i kommunerna redan länge vilket har gett kommunerna möjligheter att bereda sig på den förestående reformen.

Lagändringen och sänkningen av klientavgifterna träder sannolikt i kraft 1.1.2018. Officiellt träder lagen i kraft först efter föredragningen för presidenten.

Regeringens proposition och övriga dokument finns på riksdagens webbsidor https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sidor/RP_115+2017.aspx

Etiketter