Effektivare riskhantering i fråga om hushållsvatten

Riskhantering och de åtgärder den förutsätter har i fortsättningen en allt viktigare roll i den regelbundna kvalitetskontrollen av hushållsvatten. En ny förordning som trädde i kraft 27.10.2017 ökar flexibiliteten i övervakningen av hushållsvatten och förutsätter att lokala faror som hotar vattenkvaliteten bättre än hittills beaktas i den regelbundna övervakningen av kvaliteten på hushållsvatten. Resultaten av riskhanteringen utnyttjas också i beredskapen inför störningssituationer.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska godkänna den riskbedömning som vattenverket gjort. Beroende på resultaten av riskbedömningen kan man smidigt ändra antalet prov som tas av hushållsvattnet vid myndighetsövervakningen.

Från fastigheternas vattensystem, såsom vattenledningar, kranar och skarvstycken löses det upp metaller i hushållsvattnet. Vid myndighetsövervakningen ska koppar-, nickel- och blyprov i fortsättningen tas av hushållsvattnet utan att vattnet spolas före, medan man hittills tagit hushållsvattenprov efter spolning. Genom den ändrade provtagningsmetoden försöker man utreda hur mycket metaller det löses upp i hushållsvattnet från fastigheternas egna vattensystem. Uppgiften är viktig för fastighetens ägare och boende för att de ska kunna spola tillräckligt med vatten innan det används som dricksvatten eller i matlagningen.

I myndighetsövervakningen kan det nu också användas mätare för kontinuerlig uppföljning. Mätarna ger information i realtid om hushållsvattnets kvalitet och man sparar tid eftersom alla prov inte längre behöver hämtas och distribueras till laboratorier. Man behöver inte heller vänta på laboratorieanalyser. Tillsvidare används inte så många mätare för kontinuerlig uppföljning.

I förordningen specificeras också de kriterier som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten använder för att bedöma provtagarnas kompetens.

Riskhanteringen bygger på Världshälsoorganisationen WHO:s princip Water Safety Plan om identifiering av faror som hotar kvaliteten på hushållsvattnet, om bedömning av risker och bestämmande av riskhanteringsmetoder.

Tilläggsinformation:

 

Etiketter
Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.