Enkät 16.3.2017

Kommuninvånarna tror inte att vårdreformen ger bättre service

Precis hälften av dem som besvarat Kommunförbundets invånarenkät betvivlar att vårdreformen kommer att förbättra social- och hälsovårdstjänsterna i kommunen där de bor. Endast var tionde trodde att social- och hälsovården skulle bli bättre. Uppgifterna framgår av en förfrågan som pågår som bäst och som hittills besvarats av 1200 kommuninvånare från olika delar av landet.

Hela 40 procent av de tillfrågade bedömer att reformen kommer att försämra kommuninvånarnas möjligheter att påverka medan 20 procent inte tror på en försämring.

– Beredningen av vårdreformen är fortfarande så i sin början att en stor del av kommuninvånarna inte har någon uppfattning om hur reformen kommer att påverka just deras kommun och servicen där. Bekymret verkar i synnerhet vara att social- och hälsovårdstjänsterna flyttas längre bort från användarna, kommenterar Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Av dem som svarat hittills meddelade 40 procent att de aktivt har följt diskussionen om reformen och därför också i huvuddrag förstår vad reformen gäller.

De som fyllt 60 följer diskussionen om reformen i klart större utsträckning än de yngre åldersklasserna. I synnerhet personer under 30 kan inte ta ställning till huruvida reformen försämrar servicen eller möjligheterna att påverka.

Invånarenkäten (på finska) har sänts till 40 kommuner som representerar kommuner av olika storlekar och typer runtom i landet. Enkäten kartlägger kommuninvånarnas åsikter om servicen och kommunernas verksamhet.

Etiketter