Resultat från invånarenkäten ARTTU2

Kommuninvånarnas tro på attraktionskraften i den egna hemkommunen har stärkts

Majoriteten, 58 procent av de kommuninvånare som besvarade enkäten, bedömde att hemkommunen skulle placera sig rätt bra eller mycket bra i den imaginära "bra att bo och leva i-tävlingen" mellan kommunerna. Sammanlagt 11 procent av uppgiftslämnarna bedömde att deras kommun skulle placera sig rätt dåligt eller mycket dåligt i tävlingen. Detta framgår av Kommunförbundets invånarenkät ARTTU2, som cirka11 700 finländare besvarade denna vår.

De klart positivaste bedömningarna om hemkommunen kom från kommuner med över 100 000 invånare, där 68 procent bedömde att kommunen placerar sig bra. År 2015 var andelen kommuninvånare som gav en positiv bedömning 61 procent i de största städerna. I kommuner med ett befolkningsunderlag på 50 001–100 000 ger invånarna allmänt taget sämre bedömningar. I dessa kommuner bedömer 46 procent av kommuninvånarna att den egna kommunen skulle placera sig bra i tävlingen.

Kommunförbundet har vid sex tidigare tillfällen, med cirka fyra års mellanrum, frågat invånarna vad de anser om den egna kommunens attraktionskraft. I undersökningen deltog 40 kommuner, vilkas befolkningsstruktur och övriga egenskaper tillsammans bildar ett representativt urval av hela Finland. Kommuninvånarnas bedömningar av hemkommunens placering har på det stora hela förbättrats jämfört med resultaten i motsvarande enkät år 2015. Då bedömde 56 procent att den egna kommunen skulle placera sig rätt bra eller mycket bra och 14 procent bedömde att den skulle placera sig rätt dåligt eller mycket dåligt.

 

God service och en bra boendemiljö viktigast i en bra hemkommun

Resultat från invånarenkäten ARTTU2

Enligt kommuninvånarna är god service och en bra boendemiljö entydigt det viktigaste i en bra hemkommun. Nästan hälften av uppgiftslämnarna har nämnt god service och en bra boendemiljö bland de tre viktigaste aspekterna och cirka en tredjedel har nämnt säkerhet, familj och andra närstående samt närheten till naturen.

Betoningarna på vad som är viktigast varierar något mellan enskilda kommuner och kommuner av olika storlekar. Betydelsen av god service framhävs mest i kommuner med 20 001 – 50 000 invånare, där 51 procent av uppgiftslämnarna har lyft fram den som det viktigaste. I kommuner med färre än 5 000 invånare kommer god service bara på tredje plats. I kommuner med färre än 5 000 invånare lyftes närheten till naturen och en bra boendemiljö fram som viktigare än god service. Kommuninvånarna i städer med fler än 100 000 invånare har ansett att goda trafikförbindelser är det näst viktigaste i en bra hemkommun.

Åsikterna om vad som är viktigast i en bra hemkommun varierar bland kommuninvånare i olika åldrar speciellt då det gäller vikten av en bra bostad, en bra boendemiljö, goda utkomstmöjligheter och säkerhet. Säkerhetssynpunkter och goda utkomstmöjligheter framhävdes mest i den yngsta och minst i den äldsta åldersklassen. En bra boendemiljö framhävdes mera av 30-39-åringar än av andra åldersklasser, medan en bra bostad betonades mera i den äldsta åldersklassen, över 70-åringar.

 

Invånarenkäten en del av ett omfattande forskningsprogram

Invånarenkäten är en del av forskningsprogrammet ARTTU2. Forskningsprogrammet för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018, ARTTU2 är en forskningshelhet som består av flera delprojekt. Målet för programmet är att ta fram systematiska och jämförbara forskningsresultat om kommunreformernas och utvecklingsarbetets verkningar. I programmet utreds hur reformerna har påverkat den kommunala servicen, ekonomin och demokratin samt ledarskapet, personalresurserna och livskraften i kommunerna.

Enkäten skickades till sammanlagt 32 450 vuxna invånare på 40 olika orter enligt ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Enkäten genomfördes 22.2 – 12.5.2017 och besvarades av 11 700 personer, vilket gav en svarsprocent på 36. De första förhandsresultaten publicerades 16.3 och 29.3.2017. De övriga enkätresultaten publiceras under sommaren och hösten.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

 

Webbsidor för programmet ARTTU2: kommunforbundet.fi/arttu2

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

centred-liftup
Etiketter