Fastighetsskattereformen skjuts fram till följande regeringsperiod 

Fastighetsskattereformen

Regeringens proposition om första delen av fastighetsskattereformen flyttas till följande regeringsperiod. Det betyder att fastighetsskattereformen inte införs 2020 utan först 2022. 

Det är tänkt att fastighetsbeskattningen ska ses över så att beskattningsvärdena bättre motsvarar områdets prisnivå och byggkostnader. Syftet med reformen är inte att höja eller sänka fastighetsskatten. Skattebördan ska ändå delvis fördelas på ett nytt sätt mellan olika fastigheter. 

– Senareläggningen är en besvikelse för kommunerna. Det är fråga om en omfattande reform som beretts länge och där grunderna för värderingen av fastigheter ses över och variationsbredden mellan fastighetsskattesatserna justeras, säger Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten. 

Kommunförbundet påpekar att skattebördan mellan de skattskyldiga skulle omfördelas, men att justeringarna är rimliga. I offentligheten har man särskilt skrämt upp folk med att fastighetsskatten kommer att stiga. I verkligheten skulle justeringarna i regel vara små och gå åt vartdera hållet. 

– I det senarelagda utkastet till regeringsproposition har man till exempel bedömt hur fastighetsskattejusteringen skulle påverka ungefär en halv miljon slumpmässigt valda småhus. Utifrån urvalet skulle fastighetsskatten per 100 kvadratmeter våningsyta stiga med mer än 50 euro i ungefär 12 procent av fallen och med mer än 100 euro i endast ungefär 0,6 procent av fallen, förklarar Rainio. 

Justeringarna begränsas dessutom av att enligt 32 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen får fastighetsvärdet vara högst gängse värde. De skattskyldiga har fortsättningsvis möjlighet att söka rättelse eller lättnad i fastighetsbeskattningen. 

Enligt Rainio borde följande regering i snabb takt godkänna lagstiftningen om reformen, för det finns ett uttalat behov av att se över fastighetsskatten. 

– För kommunerna är fastighetsskatten en stabil och förutsebar inkomstkälla, men för närvarande är skattegrunderna föråldrade och skatten fördelas orättvist mellan skattebetalarna.  

  

Kommunförbundets utlåtande (på finska) 

Etiketter