Realtidsutvärdering av landskaps- och vårdreformen:

Forskare för ökat kommunalt inflytande

Kommunforskare efterlyser bättre spridning av ledningsansvaret och större inflytande för olika aktörer i landskaps- och vårdreformen. Realtidsutvärderingen av reformerna, som hör till Kommunförbundets forskningsprogram ARTTU2, pekar på att den ständiga osäkerheten och känslan av att hamna i utkanten av beredningen har lett till  deloptimeringar och utbrytningar. Forskarna ger utvecklingsförslag såväl på riksomfattande som på landskaps- och kommunnivå för beredningen och genomförandet av reformen.

Jari Stenvall, Hanna Vakkala och Siv Sandberg analyserar beredningen av landskaps- och vårdreformen och framtidens kommun i sin rapport ”Navigerande kommuner” som grundar sig på färska enkäter, intervjuer och utlåtanden. 

De kommunala aktörerna ser reformen som en komplex helhet av flera reformer på olika nivåer, vilket gör den oöverskådlig och orsakar många andra förändringar i kommunerna. När följderna av ändringarna klarnat för de kommunala aktörerna har osäkerheten kring och kritiken mot reformen ökat. Kommunalt inflytande och möjlighet att påverka beredningen och genomförandet är enligt forskarna avgörande för reformen.

De kommunala aktörernas kritiska inställning till reformen har ökat sedan hösten 2016. De mest kritiska kommentarerna gäller de ekonomiska konsekvenserna av reformen, integreringen av tjänster, minskningen av hälso- och välfärdsskillnader samt landskapens förutsättningar att axla ansvaret för organiseringen av tjänsterna. Däremot tror majoriteten av kommunerna att reformen kommer att främja införandet av serviceinnovationer och kundernas möjligheter att välja vilka tjänster de använder och på vilket sätt. Många kommuner uttryckte i sina utlåtanden att de godkänner idén om valfrihet, men förhöll sig kritiska till det sätt på vilket den genomförs.

 

Behovet av information och delaktighet

I den rådande osäkra förändringssituationen är behovet av information och delaktighet störst hos dem som befann sig i utkanten av beredningsprocessen. Där ökar den kritiska inställningen och uppfattningarna om motstridigheter i beredningen.

– När detta kombineras med oron över tjänsterna, kommunens framtid och möjliga maktkonstellationer ökar risken för att vi även framöver kommer att få se tillspetsade konflikter och utbrytningar. Det är viktigt att i detta sammanhang erkänna betydelsen av delaktighet och interaktion för att reformen ska bli lyckad. Det gäller både på nationell nivå och i landskapen och framför allt i de kommuner som löper den största risken att hamna offside.

 

Utvecklingsförslag för beredningen i kommunerna, landskapen och nationellt

Forskarna ger sex förslag till utveckling av beredningen på nationell nivå, sex rekommendationer till landskapens nya organisationer och fem utvecklingsidéer till kommunerna. Det väsentliga är att göra beredningen av reformen mer inkluderande såväl på nationell nivå som på landskapsnivå. Det är viktigt att reformen upplevs som en gemensam sak och att kommuninvånarnas och kundernas synvinkel beaktas i större utsträckning.  Utvecklingsverksamheten borde aktiveras på alla nivåer. Det är också viktigt att främja kommunernas identitet och betydelse.

 

Rapport (på finska): Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv (2018): Navigoivat kunnat. Acta nro 270. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 5. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. (e-kirja) tai tilaa painettu versio hintaan 25.00€

 

Närmare upplysningar:
Jari Stenvall, professor, Tammerfors universitet, tfn 040-828 4350
Hanna Vakkala, universitetslektor, Lapplands universitet, tfn 040-484 4230
Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, tfn 02-215 4562
Arto Koski, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, tfn 050-542 9299 

 

Figur. De kommunala beslutsfattarnas bedömning av vård- och landskapsreformens verkningar hösten 2017  Procentuell svarsfördelning i kommuner inom programmet ARTTU2, n= 192–193
Figur. De kommunala beslutsfattarnas bedömning av vård- och landskapsreformens verkningar hösten 2017.
Procentuell svarsfördelning i kommuner inom programmet ARTTU2, n= 192–193

 

Mer om forskningsprogrammet ARTTU2:
www.kommunforbundet.fi/arttu2

 

Bloggserie om realtidsutvärdering av reformerna
https://www.kommunforbundet.fi/bloggare/bloggserie-om-realtidsutvardering-av-reformerna

  • Inre kretsar leder till misslyckanden i förvaltningsreformen (20.2.2018)
  • Hurdan blir kommunernas roll i främjandet av välfärden? (24.1.2018)
  • ”Aldrig eller kanske på 3000-talet.”  Cynism och reformtrötthet i luften (20.1.2018)
  • Svaga kunskaper om reformen bäddar för konflikter (21.12.2017)

 

Tidigare utkomna rapporter om Realtidsutvärderingen av reformerna (på finska):
https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/forskningsrapporter

  • Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille? (Vad innebär vård- och landskapsreformen för kommunerna?) Siv Sandberg. Nytt i publikationsserien ARTTU2, 10/2017.
  • Välitilan johtaminen kunnissa. (Ledning under mellanskedet i kommunerna.) Jari Stenvall & Kaija Majoinen. Publikation nr 5/2017 i forskningsprogrammet ARTTU2
  • Kelluvat kunnat. (Flytande kommuner.)  En realtidsutvärdering av beredningen av vård- och landskapsreformen och framtidens kommun. Jari Stenvall, Hanna Vakkala & Siv Sandberg. Undersökning nr 2 inom programmet ARTTU2.  Acta nr 265. Kommunförbundet 2017.
  • Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. (Beskrivning av utgångsläget för vård- och landskapsreformen.) Siv Sandberg. Nytt i publikationsserien ARTTU2, 1/2017.
  • REA-puntarikyselyn perustulosraportti. (Realtidsbarometern, sammanfattning av enkätsvaren.) Siv Sandberg. Nytt i publikationsserien ARTTU2, 12/2016.
  • Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. (Kommunerna som drivved - från fors till timmerbröte.)  Utvärdering av reformprocesserna i kommunerna år 2011–2014. Jari Stenvall, Antti Syväjärvi, Hanna Vakkala, Petri Virtanen & Kari Kuoppala. Undersökning nr 1 inom programmet ARTTU2. Acta nr 258. Kommunförbundet 2015.

Navigoivat kunnat. (e-kirja)

Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv. Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta,

Navigoivat kunnat. (painettu versio)

Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv. Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta.

ARTTU2-tutkimusohjelmaForskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

Bedömningsundersökning i realtid (REA)

Som en del av forskningsprogrammet ARTTU2 genomförs en bedömningsundersökning i realtid av reformerna 2016-2017.

Etiketter