Lagändringar för arbetsavtal med varierande arbetstid

Lagändringar som gäller varierande arbetstid trädde i kraft 1.6.2018. Ändringarna gäller arbetsavtal där arbetstiden varierar mellan minimitid och maximitid (t.ex. 0–40 h/vecka). Personliga assistenter har arbetsavtal som påverkas av ändringarna, och avtalen bör gås igenom före utgången av november 2018. Också gällande arbetsavtal ska ses över.

Avtal med varierande arbetstid är exempelvis: 

  • sk. nolltimmarskontrakt där endast den maximala arbetstiden anges (t.ex. 0–30 h/månad) 
  • avtal där arbetstiden anges för ett variationsintervall (t.ex. 20–40 h/vecka) 
  • avtal enligt vilka arbetstagaren kallas till arbete vid behov  

Genom den nya regleringen begränsas användningen av varierande arbetstid i arbetsavtal när det är arbetsgivaren som tar initiativet till den varierande arbetstiden. Varierande arbetstid får inte användas i arbetsavtal, om arbetsgivarens behov av arbetskraft är fast på så sätt att arbetstagaren alltid erbjuds samma timantal i genomsnitt. Minimiarbetstiden får inte avtalas vara kortare än vad arbetsgivarens behov av arbetskraft förutsätter. Om den utförda arbetstiden för de föregående sex månaderna visar att den avtalade minimiarbetstiden inte motsvarar arbetsgivarens verkliga behov av arbetskraft, ska arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren förhandla om en ändring av arbetstidsvillkoret så att det motsvarar det verkliga behovet. Begränsningarna tillämpas inte om överenskommelsen om varierande arbetstid skett på arbetstagarens initiativ.

Om det är arbetsgivaren som tar initiativet till varierande arbetstid, ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en utredning om i vilka situationer och i vilken omfattning arbetsgivaren behöver arbetskraft. Om arbetsgivaren för en arbetstagare med varierande arbetstid vill anteckna arbetsskift som överstiger den i arbetsavtalet överenskomna minimiarbetstiden, ska arbetstagaren ges tillfälle att före en viss tidpunkt meddela i vilken omfattning och under vilka förutsättningar han eller hon kan ta emot arbete. Denna tidpunkt får inte infalla tidigare än en vecka innan arbetsskiftsförteckningen görs upp. 

Lagändringarna har också tillfört arbetsavtalslagen bestämmelser om lön för sjukdomstid och uppsägningstid när det gäller avtal med varierande arbetstid. Betydelsen av arbetsskiftsförteckningen stärks genom bestämmelser om att i avtal med varierande arbetstid får arbetsgivaren framöver låta utföra mertidsarbete utöver den arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen endast om arbetstagaren ger sitt samtycke för varje gång eller för en kortare tidsperiod åt gången. 

Anvisningar för tillämpning som getts ut av Finlands Näringsliv EK och Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta (arbetsgivarförbundet för personliga assistenter) finns under länkarna nedan (på finska). 
 

Tillämpningsanvisning: Lagändringar som gäller varierande arbetstid (EK)

Lagändringar som gäller varierande arbetstid (Heta)

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.