Kommunenkät om utkomststöd och om socialarbete för vuxna

Kommunförbundet utför i mars-april en kommunenkät om utkomststöd och om socialarbete för vuxna. 

Genom enkäten kartläggs situationen inom utkomststödet och kundarbetet i kommunerna och samarbetsområdena, nu när det förflutit mer än två år sedan det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA. Enkäten ska ge svar på hur många beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd som fattas i kommunerna och samarbetsområdena och hur beslutsfattandet fördelas mellan yrkesgrupperna. Dessutom utreds arbetsfördelningen och samarbetet mellan FPA och kommunerna respektive samarbetsområdena. När det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA var ett av målen att mer tid skulle frigöras för kundarbete. I enkäten ombeds de tillfrågade beskriva den nuvarande situationen i kundarbetet i kommunerna och samarbetsområdena.

Kommunförbundet kommer att utnyttja enkätsvaren i sin intressebevakning för kommunerna och i olika nätverk och utvecklingsuppgifter. Resultaten rapporteras under våren 2019. Enkäten har utarbetats i samarbete med enheten för socialpolitisk forskning vid Institutet för hälsa och välfärd. Kommunförbundet har ingått ett avtal om att enheten kan använda enkätmaterialet i sina egna undersökningar.

Kommunförbundet utförde år 2017 tre kommunenkäter för att följa upp hur överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA påverkat kostnaderna och resurserna. Uppgifter om resultaten finns på Kommunförbundets webbplats. Också Institutet för hälsa och välfärd utförde hösten 2017 en enkät om konsekvenserna av FPA-överföringen. Den enkät som utförs nu ger information som kan jämföras med resultaten från de tidigare enkäterna.

Förfrågan skickas till kommunernas och samkommunernas registraturer. Vi önskar få ett svar per kommun eller samarbetsområde.
 

Etiketter