Yles begäran om uppgifter bör besvaras av kommuner och samkommuner

Yles redaktörer samlar in uppgifter om den tillsyn över enheter för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre som genomförts år 2018. Denna begäran om uppgifter gäller både den verksamhet som kommunerna och samkommunerna sköter i egen regi och den som sköts genom köpta tjänster.

I ett e-postmeddelande som skickats till sammanlagt 306 kommuner och samkommuner ombeds dessa att tillhandahålla uppgifter om rapporter om tillsynen över serviceboende med heldygnsomsorg för äldre, tillsynsplaner och planer för egenkontroll, uppgifter om antalet inspektionsbesök, om inspektionsobjekt och inspektioner som gjorts utan anmälan på förhand samt om åtgärder som vidtagits för att avhjälpa de brister som upptäckts och metoder för genomförandet av egenkontrollen.

När det gäller de efterfrågade rapporterna och planerna samt uppgifter som framgår av dem är det fråga om en begäran om uppgifter i enlighet med offentlighetslagen, en begäran som ska behandlas utan dröjsmål. Av hävd har det ansetts att representanter för medierna ofta har ett berättigat behov av att få uppgifterna snabbare än normalt.

Begäran om uppgifter kan dock orsaka en större arbetsmängd än normalt och då borde uppgifterna ges senast inom en månad från det att den behöriga myndigheten (den kommun eller samkommun som har organiseringsansvar för äldreomsorgen) har fått begäran i fråga. Det är förenligt med god förvaltningssed att den som begärt uppgifterna då meddelas om att utredningen av ärendet kräver mer tid. På vår webbplats finns en beskrivning av hur begäran om uppgifter behandlas på lämpligt sätt.

För de övriga begärda uppgifternas vidkommande är det däremot fråga om frivillig framtagning av information, där behandlingen inte är bunden till sådana tidsfrister som regleras i offentlighetslagen. Detta framgår dock inte tydligt av begäran.

Handlingar som innehas av myndigheterna (t.ex. arbetsbeskrivningar för de kommunalt anställda) är i regel offentliga handlingar, och var och en har rätt att ta del av dem.

Företagshemligheter inom privata och offentliga sektorn är absolut sekretessbelagda. Företagshemligheter är uppgifter vars avslöjande skulle kunna leda till ekonomiska förluster för företaget. Det kan till exempel gälla uppgifter om företagets förvaltning, ekonomi och verksamhetsstrategi. Know-how, näringslivserfarenhet och affärsidéer är också företagshemligheter.

Andra motsvarande omständigheter som har samband med privat näringsverksamhet eller offentliga samfunds affärsverksamhet är sekretessbelagda om utlämnandet av uppgifter om dessa omständigheter skulle medföra konkret ekonomisk skada för näringsidkaren eller det offentliga samfundet. Inte heller dessa uppgifter är dock sekretessbelagda om de är betydelsefulla för skyddande av konsumenters hälsa eller en hälsosam miljö eller för bevakande av rättigheter för dem som orsakas skada av verksamheten eller om uppgifterna gäller näringsidkarens skyldigheter och fullgörande av dessa.

Handlingar som gäller sådan inspektions- eller tillsynsverksamhet som ankommer på en myndighet är sekretessbelagda om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle äventyra tillsynen eller dess syfte eller utan vägande skäl skulle vara ägnat att åsamka skada för den som har del i saken, till exempel den som är föremål för tillsynen.

I rättslitteraturen har det konstaterats att uppgifter om tillsynsresultat i allmänhet är offentliga, även om det ur uppgifterna skulle framgå också sådan information som är ofördelaktig för den som är föremål för tillsynen. Sådana uppgifter är endast sekretessbelagda om de utan vägande skäl orsakar ekonomisk skada eller oskälig stigmatisering. Med stöd av detta kan man dock i allmänhet inte förhindra att uppgifter ges ut om lagstridig verksamhet eller uppenbara missförhållanden som uppdagats vid tillsynen.

I enlighet med försiktighetsprincipen vore det rekommendabelt att man, innan ett avgörande fälls om huruvida det är fråga om sekretessbelagda uppgifter eller inte, erbjuder den producent som är föremål för tillsynen en möjlighet att ange de avsnitt i handlingarna som producenten anser höra till företagshemligheterna. Vid behov kunde producenten uppmanas att motivera sin ståndpunkt.

Etiketter