Kommunalval 2021

Beslut om antalet fullmäktigeledamöter under 2020

Kommunallagen ger fullmäktige prövningsrätt att besluta om en större antal fullmäktigeledamöter än det lagstadgade minimiantalet. Kommunerna har skäl att nu året före kommunalval överväga behovet av att ändra antalet fullmäktigeledamöter.

Om fullmäktige år 2016 beslutat om ett fullmäktige som är större än minimiantalet enligt 16 § i kommunallagen och ärendet inte behandlas och inget nytt beslut om antalet ledamöter fattas år 2020 kommer beslutet från 2016 att gälla i kommunalvalet år 2021. I så fall väljs samma antal fullmäktigeledamöter som i föregående kommunalval.

Meddelande till Justitieministeriet

Om fullmäktige fattar beslut om ett större antal ledamöter än minimiantalet eller om ett tidigare beslut ändras, ska Justitieministeriet underrättas om detta senast 31.12.2020 (kommunallagen 16 §).

Justitieministeriet ska underrättas om beslut som fullmäktige fattat år 2020 om antalet fullmäktigeledamöter i två fall:

  1. Om fullmäktige för första gången beslutat om ett större antal ledamöter än minimiantalet.
  2. Om fullmäktige ändrar på sitt beslut från år 2016 om antalet ledamöter.

 

Läs mer

Kommunallagen
finlex.fi

Etiketter
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.